آموزش و پرورش به استانداردسازي فعاليت هاي پرورشي اهتمام ويژه اي دارد

آموزش و پرورش به استانداردسازي فعاليت هاي پرورشي اهتمام ويژه اي دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، حميدرضا كفاش با بيان اينكه كيفيت بخشي فعاليت هاي آموزشي و پرورشي راهبرد اصلي آموزش و پرورش دولت يازدهم است ، اظهار كرد: از ابتداي دولت تدبير و اميد،  استانداردسازي شاخص ها وكيفيت بخشي به فعاليت هاي فرهنگي و تربيتي در دستوركار معاونت پرورشي و فرهنگي قرار گرفته و دراين راستا ضمن تدوين استانداردهاي فعاليت هاي پرورشي و فرهنگي، به منظور ارتقاي شاخص هاي پرورشي و فرهنگي كشور و متناسب با شرايط و استعدادهاي فرهنگي و تربيتي هر استان، موافقت نامه مشتركي از آغاز سال تحصيلي 93-92 تحت عنوان «موافقت نامه ارتقاي شاخص هاي پرورشي و فرهنگي مدارس استان» تنظيم و همه ساله ضمن ارزيابي از شاخص هاي يادشده و متناسب سازي آن با اهداف و سياست ها و مبادله موافقت نامه جديد انجام مي شود.

وي افزود: اين موافقت نامه در بردارنده شاخص هاي عمومي و اختصاصي فعاليت هاي پرورشي و فرهنگي متناسب با وظايف واختيارات هر بخش  از معاونت تعريف شده است و مشابه اين موافقت نامه براي ارتقاي شاخص هاي پرورشي و فرهنگي استان بامناطق و متناظر آن مناطق با مدارس نيز تعيين شده تا شاخص هاي موردنظر در فرآيند  اجرا از سطح ستاد تا مدرسه موردرصد، حمايت وهدايت هاي حرفه اي و تخصصي قرار گيرد.

آموزش و پرورش به استانداردسازي فعاليت هاي پرورشي اهتمام ويژه اي دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، حميدرضا كفاش با بيان اينكه كيفيت بخشي فعاليت هاي آموزشي و پرورشي راهبرد اصلي آموزش و پرورش دولت يازدهم است ، اظهار كرد: از ابتداي دولت تدبير و اميد،  استانداردسازي شاخص ها وكيفيت بخشي به فعاليت هاي فرهنگي و تربيتي در دستوركار معاونت پرورشي و فرهنگي قرار گرفته و دراين راستا ضمن تدوين استانداردهاي فعاليت هاي پرورشي و فرهنگي، به منظور ارتقاي شاخص هاي پرورشي و فرهنگي كشور و متناسب با شرايط و استعدادهاي فرهنگي و تربيتي هر استان، موافقت نامه مشتركي از آغاز سال تحصيلي 93-92 تحت عنوان «موافقت نامه ارتقاي شاخص هاي پرورشي و فرهنگي مدارس استان» تنظيم و همه ساله ضمن ارزيابي از شاخص هاي يادشده و متناسب سازي آن با اهداف و سياست ها و مبادله موافقت نامه جديد انجام مي شود.

وي افزود: اين موافقت نامه در بردارنده شاخص هاي عمومي و اختصاصي فعاليت هاي پرورشي و فرهنگي متناسب با وظايف واختيارات هر بخش  از معاونت تعريف شده است و مشابه اين موافقت نامه براي ارتقاي شاخص هاي پرورشي و فرهنگي استان بامناطق و متناظر آن مناطق با مدارس نيز تعيين شده تا شاخص هاي موردنظر در فرآيند  اجرا از سطح ستاد تا مدرسه موردرصد، حمايت وهدايت هاي حرفه اي و تخصصي قرار گيرد.

آموزش و پرورش به استانداردسازي فعاليت هاي پرورشي اهتمام ويژه اي دارد

بک لینک قوی

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author