آموزش وپرورش درفرهنگ سازی اقتصادمقاومتی دربین مردم نقش بسزایی دارد

آموزش وپرورش درفرهنگ سازی اقتصادمقاومتی دربین مردم نقش بسزایی دارد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش, عصردیروز اسفندارچهاربند در مراسم معارفه مدیرکل جدیدآموزش وپرورش شهرتهران که در محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش شهر تهران وبا حضوروزیروبرخی اعضای شورای معاونین ومدیران مناطق شهرتهران برگزار شد، با تقدیر از عملکرد مدیران مناطق اظهارکرد: آموزش و پرورش شهر تهران پس از آغاز به کار دولت یازدهم برنامه های خود را برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت اسلامی آینده سازان نظام مقدس جمهوری اسلامی و دانش آموزان عزیز شهر تهران, با بهره گیری از سیاست های راهبردی دولت تدبروامید عملیاتی کرده است و به لطف تلاش مدران ومعلمان به توفیقات خوبی هم در زمینه های آموزشی و پرورشی و ساحت های مختلف تعلیم و تربیت دست یافته است.
چهاربند با اشاره به ویژگی های جمعیتی و فرهنگی شهر تهران افزود: آموزش و پرورش در این دولت علی رغم مشکلات فراوان کارهای بزرگی را انجام داده است. اولویت اصلی آموزش و پرورش شهر تهران پیشگیری از آسیب های اجتماعی با تاکید بر افزایش مشارکت اولیای دانش آموزان است که با اصلاح سبک مدرسه داری مبتنی بر مشارکت همه ارکان و عوامل سهیم در امر تربیت و برنامه های تربیتی و آموزشی مدارس با اولویت والدین و دانش آموزان و معلمان محقق می شود.
وي افزود: براي تدوين عملكرد در سه ماهه آخر كار دولت گزارش هایي عرضه مي شود. اين گزارش ها مي بايست شامل جهت گيري ها و برنامه هاي متفاوتي باشد كه در طول اين دوره انجام شده و نمايانگر كيفيت بخشي و اتفاقاتي باشد كه در 4 سال اخير صورت پذيرفته است.
چهاربند افزود: اگر سرمايه هاي اجتماعي ؛ فرهنگي ، انساني و اقتصادي ما خوب مديريت و سازماندهي شوند از سرمايه پنجم كه سرمايه هاي طبيعي مثل نفت و گاز و معادن است صيانت و حفاظت مي شود و بهره وري افزايش مي يابد.
مديركل سابق آموزش و پرورش شهر تهران با بيان اين كه در تعريف اقتصاد مقاومتي بايد به جايگاه آموزش و پرورش و درون زا بودن فعالیت های آن توجه ويژه شود ، گفت: وقتي اقتصاد درون زا شد مقاوم مي شود و در مقابل فشارها ايستادگي خواهد كرد.دشمن به موازات تحريم ها به شدت بر روي سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي ما كار كرده است و سياست هاي فرهنگي ما نيازمند بازسازي و بهسازي مي باشد. تهاجم فرهنگي سرمايه فرهنگي را هدف گرفته است و سرمايه فرهنگي ما آسيب پذير شده است كه ثمره آن آسيبهاي نوظهور امروزي است.
چهاربند نقش بي بديل آموزش و پرورش و ديگر دستگاه هاي اجرايي را در تحقق اقتصاد مقاومتي يادآور شد و ادامه داد: دستگاه هايي كه متولي سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي هستند اگر نقش بيشتري از ارگانهاي اقتصادي نداشته باشند از ديگر دستگاه هاي اقتصادي نقش كمتري ندارند.   
وی همچنين با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبري و رويكرد سال 95 تحت عنوان اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل اظهارداشت: ريشه اين شعار در ساليان قبل نهفته است و اين شعار يك رويكرد بلند مدت است.
 وي همچنین با بيان اين كه46 درصد برگزيدگان مرحله استاني و كشوري مسابقات متعلق به شهر تهران است و آسيب هاي اجتماعي كاهنده اين سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي هستند، ادامه داد: در تهران 750 هزارخانواده و يك ميليون و یکصد هزار دانش آموز تحت پوشش داريم فلذا بحث آموزش هاي خانواده بسيار پر اهميت است.
 

آموزش وپرورش درفرهنگ سازی اقتصادمقاومتی دربین مردم نقش بسزایی دارد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش, عصردیروز اسفندارچهاربند در مراسم معارفه مدیرکل جدیدآموزش وپرورش شهرتهران که در محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش شهر تهران وبا حضوروزیروبرخی اعضای شورای معاونین ومدیران مناطق شهرتهران برگزار شد، با تقدیر از عملکرد مدیران مناطق اظهارکرد: آموزش و پرورش شهر تهران پس از آغاز به کار دولت یازدهم برنامه های خود را برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت اسلامی آینده سازان نظام مقدس جمهوری اسلامی و دانش آموزان عزیز شهر تهران, با بهره گیری از سیاست های راهبردی دولت تدبروامید عملیاتی کرده است و به لطف تلاش مدران ومعلمان به توفیقات خوبی هم در زمینه های آموزشی و پرورشی و ساحت های مختلف تعلیم و تربیت دست یافته است.
چهاربند با اشاره به ویژگی های جمعیتی و فرهنگی شهر تهران افزود: آموزش و پرورش در این دولت علی رغم مشکلات فراوان کارهای بزرگی را انجام داده است. اولویت اصلی آموزش و پرورش شهر تهران پیشگیری از آسیب های اجتماعی با تاکید بر افزایش مشارکت اولیای دانش آموزان است که با اصلاح سبک مدرسه داری مبتنی بر مشارکت همه ارکان و عوامل سهیم در امر تربیت و برنامه های تربیتی و آموزشی مدارس با اولویت والدین و دانش آموزان و معلمان محقق می شود.
وي افزود: براي تدوين عملكرد در سه ماهه آخر كار دولت گزارش هایي عرضه مي شود. اين گزارش ها مي بايست شامل جهت گيري ها و برنامه هاي متفاوتي باشد كه در طول اين دوره انجام شده و نمايانگر كيفيت بخشي و اتفاقاتي باشد كه در 4 سال اخير صورت پذيرفته است.
چهاربند افزود: اگر سرمايه هاي اجتماعي ؛ فرهنگي ، انساني و اقتصادي ما خوب مديريت و سازماندهي شوند از سرمايه پنجم كه سرمايه هاي طبيعي مثل نفت و گاز و معادن است صيانت و حفاظت مي شود و بهره وري افزايش مي يابد.
مديركل سابق آموزش و پرورش شهر تهران با بيان اين كه در تعريف اقتصاد مقاومتي بايد به جايگاه آموزش و پرورش و درون زا بودن فعالیت های آن توجه ويژه شود ، گفت: وقتي اقتصاد درون زا شد مقاوم مي شود و در مقابل فشارها ايستادگي خواهد كرد.دشمن به موازات تحريم ها به شدت بر روي سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي ما كار كرده است و سياست هاي فرهنگي ما نيازمند بازسازي و بهسازي مي باشد. تهاجم فرهنگي سرمايه فرهنگي را هدف گرفته است و سرمايه فرهنگي ما آسيب پذير شده است كه ثمره آن آسيبهاي نوظهور امروزي است.
چهاربند نقش بي بديل آموزش و پرورش و ديگر دستگاه هاي اجرايي را در تحقق اقتصاد مقاومتي يادآور شد و ادامه داد: دستگاه هايي كه متولي سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي هستند اگر نقش بيشتري از ارگانهاي اقتصادي نداشته باشند از ديگر دستگاه هاي اقتصادي نقش كمتري ندارند.   
وی همچنين با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبري و رويكرد سال 95 تحت عنوان اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل اظهارداشت: ريشه اين شعار در ساليان قبل نهفته است و اين شعار يك رويكرد بلند مدت است.
 وي همچنین با بيان اين كه46 درصد برگزيدگان مرحله استاني و كشوري مسابقات متعلق به شهر تهران است و آسيب هاي اجتماعي كاهنده اين سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي هستند، ادامه داد: در تهران 750 هزارخانواده و يك ميليون و یکصد هزار دانش آموز تحت پوشش داريم فلذا بحث آموزش هاي خانواده بسيار پر اهميت است.
 

آموزش وپرورش درفرهنگ سازی اقتصادمقاومتی دربین مردم نقش بسزایی دارد

نفت آموزش پرورش دولتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author