آمار بیسوادی به کمتر از یک میلیون و 200 هزار نفر رسیده است

آمار بیسوادی به کمتر از یک میلیون و 200 هزار نفر رسیده است

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، پیش از ظهر امروز؛ علی باقرزاده در آخرین روز از سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آموزش و سوادآموزی از قدیمی ترین فعالیت های توانمند ساز و ظرفیت ساز بشری است، گفت: در تمام ادیان الهی مکاتب فلسفی و اسناد و قوانین ملی و المللی، سواد آموزی و آموزشهای پایه جزو حقوق اولیه و اساسی شهروندان محسوب می شود. علاوه بر این سواد آموزی هسته اصلی فعالیت های یونسکو از بدو تاسیس تا کنون بوده و محور کلیدی سند جهانی آموزش برای همه و برنامه عمل دستور کار آموزش 2030 یا اهداف توسعه پایدار است.

وی در ادامه تصریح کرد: دولت تدبیر و امید با اعتقاد به اهمیت و تاثیر سواد آموزی در توسعه همه جانبه و پایدار جامعه، با تصویب و ابلاغ مجموعه راهکارهایی، اراده خود را برای حل این معضل ملی نشان داده و با احیاء شورای عالی پشتیبانی و برگزاری شش جلسه شورای عالی و کمیته تخصصی در سطح ملی و 175جلسه شورای پشتیبانی در استانها و 2466جلسه در شهرستانها از اجرای برنامه حمایت کرده است. علاوه بر این با حمایت مقام عالی وزارت، روند کمی و کیفی در سه سال متوالی اخیر رو به پیشرفت بوده است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اعلام ایجاد پایگاه اطلاعات ثبتی و تشکیل شناسنامه آموزشی، تصریح کرد: این پایگاه برای حدود 53 میلیون نفر از شهروندان 10 تا 49 سال روند تعیین وضعیت سواد در کشور اصلاح شده و بر اساس سوابق تحصیلی و مهارتهای بالفعل خواندن و نوشتن آنها صورت خواهد گرفت، نه سرشماری های نفوس و مسکن که بر پایه خود اظهاری صورت می گیرد. بر اساس این پایگاه، در حال حاضر کمتر از یک میلیون و 200 هزار بی سواد 10 تا 49 سال باقی مانده اند که حدود 4 درصد جمعیت این گروه سنی است.

آمار بیسوادی به کمتر از یک میلیون و 200 هزار نفر رسیده است

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، پیش از ظهر امروز؛ علی باقرزاده در آخرین روز از سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آموزش و سوادآموزی از قدیمی ترین فعالیت های توانمند ساز و ظرفیت ساز بشری است، گفت: در تمام ادیان الهی مکاتب فلسفی و اسناد و قوانین ملی و المللی، سواد آموزی و آموزشهای پایه جزو حقوق اولیه و اساسی شهروندان محسوب می شود. علاوه بر این سواد آموزی هسته اصلی فعالیت های یونسکو از بدو تاسیس تا کنون بوده و محور کلیدی سند جهانی آموزش برای همه و برنامه عمل دستور کار آموزش 2030 یا اهداف توسعه پایدار است.

وی در ادامه تصریح کرد: دولت تدبیر و امید با اعتقاد به اهمیت و تاثیر سواد آموزی در توسعه همه جانبه و پایدار جامعه، با تصویب و ابلاغ مجموعه راهکارهایی، اراده خود را برای حل این معضل ملی نشان داده و با احیاء شورای عالی پشتیبانی و برگزاری شش جلسه شورای عالی و کمیته تخصصی در سطح ملی و 175جلسه شورای پشتیبانی در استانها و 2466جلسه در شهرستانها از اجرای برنامه حمایت کرده است. علاوه بر این با حمایت مقام عالی وزارت، روند کمی و کیفی در سه سال متوالی اخیر رو به پیشرفت بوده است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اعلام ایجاد پایگاه اطلاعات ثبتی و تشکیل شناسنامه آموزشی، تصریح کرد: این پایگاه برای حدود 53 میلیون نفر از شهروندان 10 تا 49 سال روند تعیین وضعیت سواد در کشور اصلاح شده و بر اساس سوابق تحصیلی و مهارتهای بالفعل خواندن و نوشتن آنها صورت خواهد گرفت، نه سرشماری های نفوس و مسکن که بر پایه خود اظهاری صورت می گیرد. بر اساس این پایگاه، در حال حاضر کمتر از یک میلیون و 200 هزار بی سواد 10 تا 49 سال باقی مانده اند که حدود 4 درصد جمعیت این گروه سنی است.

آمار بیسوادی به کمتر از یک میلیون و 200 هزار نفر رسیده است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author