50 پروژه آموزشي به طور همزمان در خراسان شمالي افتتاح شد

50 پروژه آموزشي به طور همزمان در خراسان شمالي افتتاح شد

به گزارش مركز اطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش  به نقل ازاستان خراسان شمالي ،علي اصغر فاني در آيين افتتاحيه همزمان اين پروژه ها در بجنورد افزود: اين 167 كلاس درس درمساحت 21 هزار و798 مترمربع  در خراسان شمالي از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري وسفر كاروان تدبير واميد به بهره برداري رسيد.

وي ادامه داد:درسه سال از دولت تدبير واميد 33 هزار كلاس درس با مجموع مساحت چهار ميليون و 600 هراز متر مربع به فضا هاي آموزشي اضافه شده است كه ايجاد ۱۶۷ كلاس درس براي ۵هزار دانش آموز از جمله آنهاست.

فاني  بيان كرد: ساحت تربيت بدني وتندرستي يكي ازساحت هاي شش گانه تربيت  درسند تحول بنيادين است كه براي اين مهم  با ايجاد المپياد هاي درون مدرسه اي و توسعه ورزش همگاني شاهد رشد فعاليت هاي تربيتي دردولت تدبير واميد بوده ايم.

وزيرآموزش وپرورش افزود:در سفر رييس جمهور وكاروان تديبر واميد به استان خراسان شمالي مقرر شد مدارس خشتي وگلي خراسان شمالي تبديل به فضاي استاندارد شود وامروزبا افتتاح 167 كلاس درس شاهد اين روند هستيم واميدواريم باهمت خيرين نسبت به شاداب مدرسه نيز اقدام كنيم.

گفتني است سالن دانش آموزي ورزشي اميد، سالن آمفي تئاتر اردوگاه دانش آموزي بجنورد، مركز تربيت معلم فرهنگيان پرديس امام محمدباقر بجنورد، مقاوم سازي آموزشگاه اميركبير شيروان، آموزشگاه ۶ كلاسه روستاي درصوفيان بجنورد، آموزشگاه ۲كلاسه بعثت روستاي حصارچه پايين راز و جرگلان، آموزشگاه ۲كلاسه تلاش روستاي قره باطر رازوجرگلان، سلف سرويس محدثه شيروان.سالن ورزشي خوش قامت شيروان، آموزشگاه ۲كلاسه بهاران آق چشمه مانه و سملقان، آموزشگاه ۲كلاسه امام حسن مجتبي گاگل مانه و سملقان، آموزشگاه ۳كلاسه فيض كاشاني حصارچه بالاي راز و جرگلان از جمله طرح هايي بود كه با حضور وزيرآموزش وپرورش در خراسان شمالي بهره برداري شد.

50 پروژه آموزشي به طور همزمان در خراسان شمالي افتتاح شد

به گزارش مركز اطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش  به نقل ازاستان خراسان شمالي ،علي اصغر فاني در آيين افتتاحيه همزمان اين پروژه ها در بجنورد افزود: اين 167 كلاس درس درمساحت 21 هزار و798 مترمربع  در خراسان شمالي از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري وسفر كاروان تدبير واميد به بهره برداري رسيد.

وي ادامه داد:درسه سال از دولت تدبير واميد 33 هزار كلاس درس با مجموع مساحت چهار ميليون و 600 هراز متر مربع به فضا هاي آموزشي اضافه شده است كه ايجاد ۱۶۷ كلاس درس براي ۵هزار دانش آموز از جمله آنهاست.

فاني  بيان كرد: ساحت تربيت بدني وتندرستي يكي ازساحت هاي شش گانه تربيت  درسند تحول بنيادين است كه براي اين مهم  با ايجاد المپياد هاي درون مدرسه اي و توسعه ورزش همگاني شاهد رشد فعاليت هاي تربيتي دردولت تدبير واميد بوده ايم.

وزيرآموزش وپرورش افزود:در سفر رييس جمهور وكاروان تديبر واميد به استان خراسان شمالي مقرر شد مدارس خشتي وگلي خراسان شمالي تبديل به فضاي استاندارد شود وامروزبا افتتاح 167 كلاس درس شاهد اين روند هستيم واميدواريم باهمت خيرين نسبت به شاداب مدرسه نيز اقدام كنيم.

گفتني است سالن دانش آموزي ورزشي اميد، سالن آمفي تئاتر اردوگاه دانش آموزي بجنورد، مركز تربيت معلم فرهنگيان پرديس امام محمدباقر بجنورد، مقاوم سازي آموزشگاه اميركبير شيروان، آموزشگاه ۶ كلاسه روستاي درصوفيان بجنورد، آموزشگاه ۲كلاسه بعثت روستاي حصارچه پايين راز و جرگلان، آموزشگاه ۲كلاسه تلاش روستاي قره باطر رازوجرگلان، سلف سرويس محدثه شيروان.سالن ورزشي خوش قامت شيروان، آموزشگاه ۲كلاسه بهاران آق چشمه مانه و سملقان، آموزشگاه ۲كلاسه امام حسن مجتبي گاگل مانه و سملقان، آموزشگاه ۳كلاسه فيض كاشاني حصارچه بالاي راز و جرگلان از جمله طرح هايي بود كه با حضور وزيرآموزش وپرورش در خراسان شمالي بهره برداري شد.

50 پروژه آموزشي به طور همزمان در خراسان شمالي افتتاح شد

افق

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author