وزارت آموزش وپرورش تنها متولي بخشي از امور بهينه سازي شبكه هاي اجتماعي دانش آموزان است

وزارت آموزش وپرورش تنها متولي بخشي از امور بهينه سازي شبكه هاي اجتماعي دانش آموزان است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، مهدي علي اكبرزاده درخصوص برنامه آموزش وپرورش براي دانش آموزان در شبكه هاي اجتماعي ، اظهار كرد: آموزش وپرورش به عنوان يكي ازنهادهاي  تأثيرگذار دركنارساير دستگاه هاي فرهنگي كشورازجمله صدا وسيما ، ارشاد، تبليغات اسلامي، ورزش وجوانان و… متولي بخشي ازاموربهينه سازي فضاي مجازي به ويژه شبكه هاي اجتماعي دانش آموزان است وبه نظر مي رسد امر هماهنگي وهمسونمودن اهداف برنامه هاي فرهنگي بين دستگاههاي فرهنگي كشوردرمحيط فضاي مجازي برعهده مركز ملي فضاي مجازي كشور باشد.

وي با بيان اينكه آموزش وپرورش در حد امكانات در اختيارات به منظور ارتقاي سواد رسانه اي و آگاهي بخشي درخصوص شبكه هاي اجتماعي دانش آموزان برنامه هايي را پيش بيني كرده است؛ تصريح كرد: تهيه وچاپ مقاله هاي مرتبط با موضوع ، آسيب هاي نوظهور، شبكه هاي اجتماعي ، برگزاري كارگاههاي آموزشي وتوجيهي رسانه وفضاي مجازي به منظورارتقاي سواد رسانه اي دانش آموزان ومربيان ، برگزاري مسابقات وجشنواره فرهنگي رسانه وفضاي مجازي در سطح مدرسه ،شهرستان ،استان و كشور و هم چنين مشاركت در برگزاري جشنواره هاي ملي پرسش مهر رياست جمهوري از برنامه هاي آموزش وپرورش در اين زمينه مي باشد.

 

وزارت آموزش وپرورش تنها متولي بخشي از امور بهينه سازي شبكه هاي اجتماعي دانش آموزان است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، مهدي علي اكبرزاده درخصوص برنامه آموزش وپرورش براي دانش آموزان در شبكه هاي اجتماعي ، اظهار كرد: آموزش وپرورش به عنوان يكي ازنهادهاي  تأثيرگذار دركنارساير دستگاه هاي فرهنگي كشورازجمله صدا وسيما ، ارشاد، تبليغات اسلامي، ورزش وجوانان و… متولي بخشي ازاموربهينه سازي فضاي مجازي به ويژه شبكه هاي اجتماعي دانش آموزان است وبه نظر مي رسد امر هماهنگي وهمسونمودن اهداف برنامه هاي فرهنگي بين دستگاههاي فرهنگي كشوردرمحيط فضاي مجازي برعهده مركز ملي فضاي مجازي كشور باشد.

وي با بيان اينكه آموزش وپرورش در حد امكانات در اختيارات به منظور ارتقاي سواد رسانه اي و آگاهي بخشي درخصوص شبكه هاي اجتماعي دانش آموزان برنامه هايي را پيش بيني كرده است؛ تصريح كرد: تهيه وچاپ مقاله هاي مرتبط با موضوع ، آسيب هاي نوظهور، شبكه هاي اجتماعي ، برگزاري كارگاههاي آموزشي وتوجيهي رسانه وفضاي مجازي به منظورارتقاي سواد رسانه اي دانش آموزان ومربيان ، برگزاري مسابقات وجشنواره فرهنگي رسانه وفضاي مجازي در سطح مدرسه ،شهرستان ،استان و كشور و هم چنين مشاركت در برگزاري جشنواره هاي ملي پرسش مهر رياست جمهوري از برنامه هاي آموزش وپرورش در اين زمينه مي باشد.

 

وزارت آموزش وپرورش تنها متولي بخشي از امور بهينه سازي شبكه هاي اجتماعي دانش آموزان است

نفت آموزش پرورش دولتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author