معلم نقش تحول آفرین در کلاس درس را بر عهده دارد

معلم نقش تحول آفرین در کلاس درس را بر عهده دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران، علی زرافشان، در همایش استانی استقرار نظام هدایت تحصیلی و پایۀ دهم دوره دوم متوسطه كه در اردوگاه شهید منتظری شهریار برگزار شد، با بيان اين كه معلم نقش تحول آفرین در کلاس درس را بر عهده دارد، اظهاركرد : خدمت معلم بدون داشتن یک برنامه آموزشی خوب و مناسب در تأمین، شکل دادن، هدایت و جهت دادن به مجموعۀ عوامل مدرسه برای تحقق کیفیت در کلاس درس ممکن است کامل نباشد.

معاون آموزش متوسطۀ وزير آموزش و پرورش با اشاره به این که مدیران  به عنوان رهبران آموزشی در ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری در مدارس  نقش مهمي دارند ، تصريح كرد : آن چه که در مدرسه اتفاق می افتد در گرو رهبری درست آموزشی مدیر واحد آموزشی است که نقش هماهنگ کننده و مدیریت تیم را بر عهده داشته و باید با یک کار تیمی بسیار خوب بتواند مجموعه را هدايت کند.

وي ضمن تأکيد بر این كه مدیران مدارس دارای نقاط قوت و ضعف  هستند، افزود : ده درصد مدیران مدارس براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش شرایط مديريت را احراز كرده اند، البته اين شرایط احراز حداقل براي مديران است که علاوه بر این باید شایستگی های مدیریتی را نیز داشته باشد.

معلم نقش تحول آفرین در کلاس درس را بر عهده دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران، علی زرافشان، در همایش استانی استقرار نظام هدایت تحصیلی و پایۀ دهم دوره دوم متوسطه كه در اردوگاه شهید منتظری شهریار برگزار شد، با بيان اين كه معلم نقش تحول آفرین در کلاس درس را بر عهده دارد، اظهاركرد : خدمت معلم بدون داشتن یک برنامه آموزشی خوب و مناسب در تأمین، شکل دادن، هدایت و جهت دادن به مجموعۀ عوامل مدرسه برای تحقق کیفیت در کلاس درس ممکن است کامل نباشد.

معاون آموزش متوسطۀ وزير آموزش و پرورش با اشاره به این که مدیران  به عنوان رهبران آموزشی در ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری در مدارس  نقش مهمي دارند ، تصريح كرد : آن چه که در مدرسه اتفاق می افتد در گرو رهبری درست آموزشی مدیر واحد آموزشی است که نقش هماهنگ کننده و مدیریت تیم را بر عهده داشته و باید با یک کار تیمی بسیار خوب بتواند مجموعه را هدايت کند.

وي ضمن تأکيد بر این كه مدیران مدارس دارای نقاط قوت و ضعف  هستند، افزود : ده درصد مدیران مدارس براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش شرایط مديريت را احراز كرده اند، البته اين شرایط احراز حداقل براي مديران است که علاوه بر این باید شایستگی های مدیریتی را نیز داشته باشد.

معلم نقش تحول آفرین در کلاس درس را بر عهده دارد

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author