كميسيون مشترك همكاري هاي علمي ،آموزشي، فرهنگي و اقتصادي دوكشور ايران و تاجيكستان برگزار مي شود

كميسيون مشترك همكاري هاي علمي ،آموزشي، فرهنگي و اقتصادي دوكشور ايران و تاجيكستان برگزار مي شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور، خليل الله بابالو در نشست با رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان با بيان اين كه اواخر تيرماه كميسيون مشترك همكاري هاي علمي آموزشي فرهنگي اقتصادي دوكشور ايران و تاجيكستان برگزارخواهدشد، اظهاركرد: از مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان مي خواهيم كه در نشست هاي كارشناسي كميسيون مشترك حضوريابند و موضوعات مورد علاقه دوكشور در حوزه هاي تيزهوشان و المپيادهاي علمي شش گانه مطرح شود.

رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور تصريح كرد: در حال حاضر برروي يادداشت تفاهم همكاري هاي علمي، آموزشي و فرهنگي دوجانبه با جمهوري اسلامي افغانستان تمركز كرده ايم .

وي با بيان اين كه در حال تدوين برنامه منسجمي درزمينه توانمندسازي و ارتقاي ظرفيت هاي وزارت معارف جمهوري اسلامي افغانستان هستيم، افزود: برگزاري دوره تربيت مدرس يا تربيت معلم ، اعطاي بورسيه دوره هاي كارشناسي ارشد به كارشناسان وزارت معارف افغانستان از كارهايي بوده كه به صورت پراكنده تا كنون انجام شده است .

كميسيون مشترك همكاري هاي علمي ،آموزشي، فرهنگي و اقتصادي دوكشور ايران و تاجيكستان برگزار مي شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور، خليل الله بابالو در نشست با رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان با بيان اين كه اواخر تيرماه كميسيون مشترك همكاري هاي علمي آموزشي فرهنگي اقتصادي دوكشور ايران و تاجيكستان برگزارخواهدشد، اظهاركرد: از مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان مي خواهيم كه در نشست هاي كارشناسي كميسيون مشترك حضوريابند و موضوعات مورد علاقه دوكشور در حوزه هاي تيزهوشان و المپيادهاي علمي شش گانه مطرح شود.

رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور تصريح كرد: در حال حاضر برروي يادداشت تفاهم همكاري هاي علمي، آموزشي و فرهنگي دوجانبه با جمهوري اسلامي افغانستان تمركز كرده ايم .

وي با بيان اين كه در حال تدوين برنامه منسجمي درزمينه توانمندسازي و ارتقاي ظرفيت هاي وزارت معارف جمهوري اسلامي افغانستان هستيم، افزود: برگزاري دوره تربيت مدرس يا تربيت معلم ، اعطاي بورسيه دوره هاي كارشناسي ارشد به كارشناسان وزارت معارف افغانستان از كارهايي بوده كه به صورت پراكنده تا كنون انجام شده است .

كميسيون مشترك همكاري هاي علمي ،آموزشي، فرهنگي و اقتصادي دوكشور ايران و تاجيكستان برگزار مي شود

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author