كسب 150 عنوان برتر توسط دانش آموزان و فرهنگيان استان در جشنواره الگو هاي برتر تدريس

كسب 150 عنوان برتر توسط دانش آموزان و فرهنگيان استان در جشنواره الگو هاي برتر تدريس

به گزارش مركزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان کهگیلویه وبویراحمد، هادی زارع پور در هشتمین نشست شورای آموزش وپرورش استان گفت: درآمدهای اختصاصی در حوزه آموزش وپرورش در سال گذشته 37میلیارد ریال است که در بخشهای آموزشی-پرورشی-رفاهی وهنرستانها هزینه می شود.

آقای هادی زارع پور همچنین اظهار كرد :در حوزه متوسطه 150دانش آموز وفرهنگی در رشته های الگوی تدریس-رتبه دو رقمی وجشنواره های علمی مقام کسب کردند که در همایشی در نیمه دوم آذر با حضور مسئولان وزارت آموزش وپرورش از آنان تجلیل می شود.

وی تصريح كرد :در سه سال گذشته میانگین نمرات دانش آموزان سال سوم متوسطه به میزان 1و13صدم افزایش واستان از رتبه آخر به رتبه 24کشور صعود کرده است.

كسب 150 عنوان برتر توسط دانش آموزان و فرهنگيان استان در جشنواره الگو هاي برتر تدريس

به گزارش مركزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان کهگیلویه وبویراحمد، هادی زارع پور در هشتمین نشست شورای آموزش وپرورش استان گفت: درآمدهای اختصاصی در حوزه آموزش وپرورش در سال گذشته 37میلیارد ریال است که در بخشهای آموزشی-پرورشی-رفاهی وهنرستانها هزینه می شود.

آقای هادی زارع پور همچنین اظهار كرد :در حوزه متوسطه 150دانش آموز وفرهنگی در رشته های الگوی تدریس-رتبه دو رقمی وجشنواره های علمی مقام کسب کردند که در همایشی در نیمه دوم آذر با حضور مسئولان وزارت آموزش وپرورش از آنان تجلیل می شود.

وی تصريح كرد :در سه سال گذشته میانگین نمرات دانش آموزان سال سوم متوسطه به میزان 1و13صدم افزایش واستان از رتبه آخر به رتبه 24کشور صعود کرده است.

كسب 150 عنوان برتر توسط دانش آموزان و فرهنگيان استان در جشنواره الگو هاي برتر تدريس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author