«روایت سفر به سوریه» در حضور خانواده شهیدان همت و همدانی رونمایی می‌شود

«روایت سفر به سوریه» در حضور خانواده شهیدان همت و همدانی رونمایی می‌شود
کتاب عکس «روایت سفر به سوریه» حاصل سفر محمد تاجیک به سوریه با حضور خانواده شهدا و هنرمندان رونمایی می‌شود.

«روایت سفر به سوریه» در حضور خانواده شهیدان همت و همدانی رونمایی می‌شود

کتاب عکس «روایت سفر به سوریه» حاصل سفر محمد تاجیک به سوریه با حضور خانواده شهدا و هنرمندان رونمایی می‌شود.
«روایت سفر به سوریه» در حضور خانواده شهیدان همت و همدانی رونمایی می‌شود

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author