«حسين فرزانه» سرپرست معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش پرورش شد

«حسين فرزانه» سرپرست معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش پرورش شد

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش پرورش، متن كامل حكم فخرالدين دانش آشتياني به شرح زيراست:

جناب آقاي حسين فرزانه

باتوجه به تعهد، تخصص وتجارب ارزنده جنابعالي در مديريت مالي ومنابع انساني بدين وسيله به سمت «سرپرست معاونت توسعه مديريت وپشتيباني وزارت آموزش پرورش» منصوب مي شويد.

اميد دارم درچارچوب اسناد بالادستي، برنامه هاي توسعه وبرنامه اينجانب كه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است، درانجام وظايف ومسئوليت هاي آن حوزه با مساعدت ومشاركت همكاران موفق باشيد.

ازخداوند متعال توفيق حضرتعالي را درخدمت به فرهنگيان وارتقاي جايگاه ومنزلت آنان آرزو دارم.

«حسين فرزانه» سرپرست معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش پرورش شد

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش پرورش، متن كامل حكم فخرالدين دانش آشتياني به شرح زيراست:

جناب آقاي حسين فرزانه

باتوجه به تعهد، تخصص وتجارب ارزنده جنابعالي در مديريت مالي ومنابع انساني بدين وسيله به سمت «سرپرست معاونت توسعه مديريت وپشتيباني وزارت آموزش پرورش» منصوب مي شويد.

اميد دارم درچارچوب اسناد بالادستي، برنامه هاي توسعه وبرنامه اينجانب كه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است، درانجام وظايف ومسئوليت هاي آن حوزه با مساعدت ومشاركت همكاران موفق باشيد.

ازخداوند متعال توفيق حضرتعالي را درخدمت به فرهنگيان وارتقاي جايگاه ومنزلت آنان آرزو دارم.

«حسين فرزانه» سرپرست معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش پرورش شد

دانلود مستقیم تانگو جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author