تخصيص 49 درصدي اعتبارات شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور به كميسيون توسعه آموزش عمومي قرآن

تخصيص 49 درصدي اعتبارات شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور به كميسيون توسعه آموزش عمومي قرآن

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  محمدرضا مسيب زاده درخصوص بودجه قرآن در آموزش و پرورش گفت: كميسيون توسعه آموزش عمومي قرآن كشور يكي از كميسيون هايي است كه براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مديريت آن به وزارت آموزش وپرورش تفويض شده است، دبيرخانه آن در اداره كل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش وپرورش مستقراست.

وي تصريح كرد: براساس قانون 49 درصد از اعتبارات تخصيصي به شوراي توسعه فرهنگ قرآني به اين كميسيون اختصاص دارد كه بخشي از آن به وزارت آموزش وپرورش تعلق دارد و صرف فعاليت هاي آموزش عمومي قرآن كريم در مدارس كشور مي شود.

مسيب زاده ادامه داد: علاوه بر آن ،  باتوجه به تعاملات اداره كل قرآن، عترت و نماز با نهادها وسازمان هاي قرآني، بعضاً اعتباراتي از اين طريق جذب آموزش وپرورش مي شود به عنوان نمونه ؛ ادغام مسابقات قرآني شكوفه ها كه همه ساله توسط سازمان اوقاف و امور خيريه برگزار مي شد با مسابقات سراسري قرآن دانش آموزان باعث جذب اعتبارات از سازمان اوقاف و امور خيريه به توسعه فعاليت هاي قرآني دانش آموزان كشورشد.

تخصيص 49 درصدي اعتبارات شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور به كميسيون توسعه آموزش عمومي قرآن

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  محمدرضا مسيب زاده درخصوص بودجه قرآن در آموزش و پرورش گفت: كميسيون توسعه آموزش عمومي قرآن كشور يكي از كميسيون هايي است كه براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مديريت آن به وزارت آموزش وپرورش تفويض شده است، دبيرخانه آن در اداره كل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش وپرورش مستقراست.

وي تصريح كرد: براساس قانون 49 درصد از اعتبارات تخصيصي به شوراي توسعه فرهنگ قرآني به اين كميسيون اختصاص دارد كه بخشي از آن به وزارت آموزش وپرورش تعلق دارد و صرف فعاليت هاي آموزش عمومي قرآن كريم در مدارس كشور مي شود.

مسيب زاده ادامه داد: علاوه بر آن ،  باتوجه به تعاملات اداره كل قرآن، عترت و نماز با نهادها وسازمان هاي قرآني، بعضاً اعتباراتي از اين طريق جذب آموزش وپرورش مي شود به عنوان نمونه ؛ ادغام مسابقات قرآني شكوفه ها كه همه ساله توسط سازمان اوقاف و امور خيريه برگزار مي شد با مسابقات سراسري قرآن دانش آموزان باعث جذب اعتبارات از سازمان اوقاف و امور خيريه به توسعه فعاليت هاي قرآني دانش آموزان كشورشد.

تخصيص 49 درصدي اعتبارات شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور به كميسيون توسعه آموزش عمومي قرآن

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author