آرامش امروز آموزش وپرورش نتيجه تلاش هاي وزير و تيم مديريتي ايشان است

آرامش امروز آموزش وپرورش نتيجه تلاش هاي وزير و تيم مديريتي ايشان است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش ازظهرامروز حسام الدين آشنا درگردهايي شوراي معاونين وزارتخانه و مديران كل استان هاي سراسر كشور و مديران كل حوزه ستادي كه با حضور وزير آموزش وپرورش در اردوگاه شهيد باهنر در حال برگزاري است، اظهاركرد: اينجانب دكتر فاني را از سال 1358 و از مديركلي آموزش وپرورش استان كردستان در ايام هشت سال دفاع مقدس وعضويت دركميسيون تعليم وتربيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي شناسم و درحال حاضر پذيرش مسئوليت مديريت در سطح كلان آموزش وپرورش در دولت يازدهم كه با توجه به تنگناهاي مالي دولت، كار در آموزش وپرورش را بسيارسخت كرده به گونه اي سنگيني بارمسئوليت در آموزش وپرورش قابل مقايسه با وزارت امور خارجه است.

وي با اشاره به برنامه ها و اولويت هاي آموزش وپرورش در دولت يازدهم ، تصريح كرد: توسعه عدالت آموزشي و توجه به توسعه كيفي فعاليت آموزشي وپرورشي از آرزوهاي ديرينه براي آموزش وپرورش است اما بايد بررسي كنيم كه مشكل كيفيت در بحث آموزش چيست كه اكنون به فكر آن افتاديم.

آشنا با اشاره به تاريخچه نظام تعليم و تربيت رسمي كشور، خاطرنشان كرد: آموزش وپرورش، شكل نوين آن از دوره پهلوي اول آغازشد و به دليل وجود ساختارهاي حاكميتي در آن دوره، آموزش وپرورش به صورت كاملا متمركز و بسته پايه گذاري شد كه تأسيس سازمان پرورشي افكار و كميسيون چاپ كتب درسي به صورت انحصاري وظيفه تهيه وتدوين كتاب درسي رابراي همه دانش آموزان بدون توجه به اقليم هاي مختلف فرهنگي برعهده گرفت، علي رغم اين كه در متن اين كتاب ها حرف از آزادي هاي ليبرالي و ‌آمريكايي مطرح مي شد اما ميان مفاهيم نظري آموزش وپرورش و اقدامات عملي آموزش وپرورش تعارضاتي در بين معلم و دانش آموز به وجود مي آورد.

مشاور رئيس جمهور ادامه داد: سال هاست كه نظام آموزش وپرورش رسمي كشور به جاي آن كه حلال مشكلات كشور باشد ، خودش به عنوان يك مشكل با مسئله غيرمكشوف باقي مانده است و اين موضوع احساس خوشايندي براي معلمان، والدين ، دانش آموزان و ديگر اركان جامعه ا يجاد نمي كند و بايد  در اين زمينه ريشه يابي و آسيب شناسي شود.

وي با بيان اينكه مسئله آموزش وپرورش «بغرنج يا مزمن» ارزيابي مي شود ،‌تصريح كرد: مسئله آموزش وپرورش نه ساده است و نه پيچيده، به دليل آن كه در حل مسائل ساده و پيچيده، مي توان به راه حل رسيد ، اما در مسائل بغرنج چون خود مسئله و راه حلّ مسئله به صورتي كه ظاهراً اجماع در مسئله و اجماع در راه حل آن وجود ندارد از ديد افراد جامعه ناشناخته است.

آشنا با بيان اينكه خروجي هاي آموزش وپرورش با انگاره هاي مطلوب با نظام سياسي فاصله دارد، اظهاركرد: آموزش وپرورش آموزه هاي مطلوب را در بين دانش آموزان نهادينه نمي كند و به همين دليل است كه بنگاه هاي اقتصادي ، جامعه شناسان و نخبگان سياسي نمي توانند از آنها استفاده كنند.

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك نهاد رياست جمهوري با اشاره به تنوع مدارس و تمركزگرايي بالا در اين وزارتخانه، افزود: آموزش وپرورش به دانش آموزان مهارت هاي تستي زني را آموزش مي دهد و مردم هم چاره اي به غيراستفاده از اين مدارس و برنامه درسي حاكم بر آن را ندارند و از اين جهت دلبستگي مردم به آموزش وپرورش كاهش مي يابد.

وي با بيان چند سؤال درخصوص ميزان توافق اركان مختلف جامعه در برابر ارزش هاي جامعه، تصريح كرد: بايد بررسي كنيم كه ببينيم نشانه هاي توافق وعدم توافق جمعيت وآيا ذي نفعان و ذي ربطان در جامعه توافق بوجود آمده يا خير؟ و دركجا بايد اين مسئله مطرح و بررسي شود؟

مشاور رئيس جمهور با بيان اينكه حل مشكلات آموزش وپرورش فقط از طريق مشاركت مردم در حلّ مسائل آموزش وپرورش ميسراست، تصريح كرد: آموزش وپرورش بايد بتواند از ظرفيت انجمن اوليا مربيان بيشتر استفاده كند تا بتواند مسائل آموزش وپرورش را به صورت يك گفتگوي اجتماعي درآورد تا در پرتوي مشاركت مردم بتواند براي آن مجموعه اي از راه حل ها را ارائه كند.

آشنا ادامه داد: به عنوان مثال تشكيل مجمع خيرين مدرسه ساز از بستر اين گفتگو درآموزش وپرورش شكل گرفت به دليل آن كه نتيجه آن يك اقدام ملموس و اعتمادآفرين براي مردم بود، توانست بخشي از مشكلات آموزش وپرورش را حل كند.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر در كشور بحث صرفه جويي در مصرف آب و حفاظت از محيط زيست به يك گفتمان ملي اجتماعي تبديل شده است كه آثار آن در كشور ديده مي شود.

مشاور رئيس جمهوري افزود: بايد بحث نسبت بودجه و كارآمدي نهاد تعليم و تربيت را به يك گفتمان اجتماعي تبديل كنيم تا از اين منظر نقد اجتماعي گسترده اي ايجاد شود و از درون اين نقد و بحث اجتماعي رهيافت هاي آينده معلوم شود.

آشنا گفت: بايد باب گفتگوي اجتماعي مشكلات و مسائل آموزش وپرورش با مردم و نخبگان را باز كنيم و دراين صورت است كه مي توانيم مشكلات آموزش وپرورش را حل كنيم.

آرامش امروز آموزش وپرورش نتيجه تلاش هاي وزير و تيم مديريتي ايشان است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش ازظهرامروز حسام الدين آشنا درگردهايي شوراي معاونين وزارتخانه و مديران كل استان هاي سراسر كشور و مديران كل حوزه ستادي كه با حضور وزير آموزش وپرورش در اردوگاه شهيد باهنر در حال برگزاري است، اظهاركرد: اينجانب دكتر فاني را از سال 1358 و از مديركلي آموزش وپرورش استان كردستان در ايام هشت سال دفاع مقدس وعضويت دركميسيون تعليم وتربيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي شناسم و درحال حاضر پذيرش مسئوليت مديريت در سطح كلان آموزش وپرورش در دولت يازدهم كه با توجه به تنگناهاي مالي دولت، كار در آموزش وپرورش را بسيارسخت كرده به گونه اي سنگيني بارمسئوليت در آموزش وپرورش قابل مقايسه با وزارت امور خارجه است.

وي با اشاره به برنامه ها و اولويت هاي آموزش وپرورش در دولت يازدهم ، تصريح كرد: توسعه عدالت آموزشي و توجه به توسعه كيفي فعاليت آموزشي وپرورشي از آرزوهاي ديرينه براي آموزش وپرورش است اما بايد بررسي كنيم كه مشكل كيفيت در بحث آموزش چيست كه اكنون به فكر آن افتاديم.

آشنا با اشاره به تاريخچه نظام تعليم و تربيت رسمي كشور، خاطرنشان كرد: آموزش وپرورش، شكل نوين آن از دوره پهلوي اول آغازشد و به دليل وجود ساختارهاي حاكميتي در آن دوره، آموزش وپرورش به صورت كاملا متمركز و بسته پايه گذاري شد كه تأسيس سازمان پرورشي افكار و كميسيون چاپ كتب درسي به صورت انحصاري وظيفه تهيه وتدوين كتاب درسي رابراي همه دانش آموزان بدون توجه به اقليم هاي مختلف فرهنگي برعهده گرفت، علي رغم اين كه در متن اين كتاب ها حرف از آزادي هاي ليبرالي و ‌آمريكايي مطرح مي شد اما ميان مفاهيم نظري آموزش وپرورش و اقدامات عملي آموزش وپرورش تعارضاتي در بين معلم و دانش آموز به وجود مي آورد.

مشاور رئيس جمهور ادامه داد: سال هاست كه نظام آموزش وپرورش رسمي كشور به جاي آن كه حلال مشكلات كشور باشد ، خودش به عنوان يك مشكل با مسئله غيرمكشوف باقي مانده است و اين موضوع احساس خوشايندي براي معلمان، والدين ، دانش آموزان و ديگر اركان جامعه ا يجاد نمي كند و بايد  در اين زمينه ريشه يابي و آسيب شناسي شود.

وي با بيان اينكه مسئله آموزش وپرورش «بغرنج يا مزمن» ارزيابي مي شود ،‌تصريح كرد: مسئله آموزش وپرورش نه ساده است و نه پيچيده، به دليل آن كه در حل مسائل ساده و پيچيده، مي توان به راه حل رسيد ، اما در مسائل بغرنج چون خود مسئله و راه حلّ مسئله به صورتي كه ظاهراً اجماع در مسئله و اجماع در راه حل آن وجود ندارد از ديد افراد جامعه ناشناخته است.

آشنا با بيان اينكه خروجي هاي آموزش وپرورش با انگاره هاي مطلوب با نظام سياسي فاصله دارد، اظهاركرد: آموزش وپرورش آموزه هاي مطلوب را در بين دانش آموزان نهادينه نمي كند و به همين دليل است كه بنگاه هاي اقتصادي ، جامعه شناسان و نخبگان سياسي نمي توانند از آنها استفاده كنند.

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك نهاد رياست جمهوري با اشاره به تنوع مدارس و تمركزگرايي بالا در اين وزارتخانه، افزود: آموزش وپرورش به دانش آموزان مهارت هاي تستي زني را آموزش مي دهد و مردم هم چاره اي به غيراستفاده از اين مدارس و برنامه درسي حاكم بر آن را ندارند و از اين جهت دلبستگي مردم به آموزش وپرورش كاهش مي يابد.

وي با بيان چند سؤال درخصوص ميزان توافق اركان مختلف جامعه در برابر ارزش هاي جامعه، تصريح كرد: بايد بررسي كنيم كه ببينيم نشانه هاي توافق وعدم توافق جمعيت وآيا ذي نفعان و ذي ربطان در جامعه توافق بوجود آمده يا خير؟ و دركجا بايد اين مسئله مطرح و بررسي شود؟

مشاور رئيس جمهور با بيان اينكه حل مشكلات آموزش وپرورش فقط از طريق مشاركت مردم در حلّ مسائل آموزش وپرورش ميسراست، تصريح كرد: آموزش وپرورش بايد بتواند از ظرفيت انجمن اوليا مربيان بيشتر استفاده كند تا بتواند مسائل آموزش وپرورش را به صورت يك گفتگوي اجتماعي درآورد تا در پرتوي مشاركت مردم بتواند براي آن مجموعه اي از راه حل ها را ارائه كند.

آشنا ادامه داد: به عنوان مثال تشكيل مجمع خيرين مدرسه ساز از بستر اين گفتگو درآموزش وپرورش شكل گرفت به دليل آن كه نتيجه آن يك اقدام ملموس و اعتمادآفرين براي مردم بود، توانست بخشي از مشكلات آموزش وپرورش را حل كند.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر در كشور بحث صرفه جويي در مصرف آب و حفاظت از محيط زيست به يك گفتمان ملي اجتماعي تبديل شده است كه آثار آن در كشور ديده مي شود.

مشاور رئيس جمهوري افزود: بايد بحث نسبت بودجه و كارآمدي نهاد تعليم و تربيت را به يك گفتمان اجتماعي تبديل كنيم تا از اين منظر نقد اجتماعي گسترده اي ايجاد شود و از درون اين نقد و بحث اجتماعي رهيافت هاي آينده معلوم شود.

آشنا گفت: بايد باب گفتگوي اجتماعي مشكلات و مسائل آموزش وپرورش با مردم و نخبگان را باز كنيم و دراين صورت است كه مي توانيم مشكلات آموزش وپرورش را حل كنيم.

آرامش امروز آموزش وپرورش نتيجه تلاش هاي وزير و تيم مديريتي ايشان است

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author