صاحب میز شهید رجایی شدم/ بسیاری از جملاتم به نام بزرگان ثبت می‌شد!/ قیصر با منکرین ادبیات انقلاب مواجه شده بود
description

صاحب میز شهید رجایی شدم/ بسیاری از جملاتم به نام بزرگان ثبت می‌شد!/ قیصر با منکرین ادبیات انقلاب مواجه شده بود

صاحب میز شهید رجایی شدم/ بسیاری از جملاتم به نام بزرگان ثبت می‌شد!/ قیصر با منکرین ادبیات انقلاب مواجه شده …