پرورش، فداي آموزش

پرورش، فداي آموزش

در پي درج مطلب در روزنامه فرهيختگان با عنوان « پرورش، فداي آموزش » مورخ21/2/95  جوابيه معاونت پرورشي و فرهنگي  اين وزارتخانه به شرح زير است:

با عنايت به راهكار 3-21 و 4-21 سند تحول بنيادين و بند 1-13 سند برنامه درسي ملي ، اختصاص مشاور به تمامي دوره هاي تحصيلي در دستور كار اين وزارتخانه مي باشد و درحال حاضر نيز تمامي مدارس متوسطه دوره اول ، 70 درصد مدارس متوسطه دوم و 10 درصد مدارس ابتدايي داراي مشاور مي باشند . برداشت نگارنده اين است كه وظيفه مشاور در مدارس عمدتا از نوع كلينيكي و درماني است درصورتي كه انجام مداخلات درماني صرفا درهسته ها و مراكز مشاوره و با بكارگيري 1200 مشاور و روان شناس داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس و دكتري در 719 منطقه صورت مي پذيرد و فعاليت مشاور برابر با مستندات قانوني صرفا ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره درسه زمينه تحصيلي ، شغلي و بهداشت روان (پيشگيرانه ) مي باشد كه اين مهم در حال انجام است .

درپايان ضمن تشكراز دغدغه نويسنده نسبت به اهميت حضور مشاوردر مدارس يادآوري مي گرددكه بحث آسيب هاي اجتماعي موضوعي است سيستمي و چند بعدي كه رفع اين نوع مشكلات مستلزم توجه همه دستگاه هاي ذيربط مي باشد .    

پرورش، فداي آموزش

در پي درج مطلب در روزنامه فرهيختگان با عنوان « پرورش، فداي آموزش » مورخ21/2/95  جوابيه معاونت پرورشي و فرهنگي  اين وزارتخانه به شرح زير است:

با عنايت به راهكار 3-21 و 4-21 سند تحول بنيادين و بند 1-13 سند برنامه درسي ملي ، اختصاص مشاور به تمامي دوره هاي تحصيلي در دستور كار اين وزارتخانه مي باشد و درحال حاضر نيز تمامي مدارس متوسطه دوره اول ، 70 درصد مدارس متوسطه دوم و 10 درصد مدارس ابتدايي داراي مشاور مي باشند . برداشت نگارنده اين است كه وظيفه مشاور در مدارس عمدتا از نوع كلينيكي و درماني است درصورتي كه انجام مداخلات درماني صرفا درهسته ها و مراكز مشاوره و با بكارگيري 1200 مشاور و روان شناس داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس و دكتري در 719 منطقه صورت مي پذيرد و فعاليت مشاور برابر با مستندات قانوني صرفا ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره درسه زمينه تحصيلي ، شغلي و بهداشت روان (پيشگيرانه ) مي باشد كه اين مهم در حال انجام است .

درپايان ضمن تشكراز دغدغه نويسنده نسبت به اهميت حضور مشاوردر مدارس يادآوري مي گرددكه بحث آسيب هاي اجتماعي موضوعي است سيستمي و چند بعدي كه رفع اين نوع مشكلات مستلزم توجه همه دستگاه هاي ذيربط مي باشد .    

پرورش، فداي آموزش

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author