پذیرش 198 هزارو 100نفر روز مسافردرستادهای اسکان تابستانی فرهنگیان استان

پذیرش 198 هزارو 100نفر روز مسافردرستادهای اسکان تابستانی فرهنگیان استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری،”بهروز امیدی ” با اعلام این خبر اظهار داشت : از ابتدای تعطیلات تابستانی تا اواخر روز جمعه   5شهریور ماه 99هزارو 50 نفر مسافر در قالب 91هزارو 895 نفرمسافر  فرهنگی و7هزارو155 نفرمسافر غیر فرهنگی در ستاد های اسکان تابستانی استان پذیرش شدند.

امیدی افزود: تا کنون 19هزارو 810خانوار در قالب 18هزارو 379 خانوار فرهنگی ویک هزارو 431 خانوار غیر فرهنگی در ستاد های اسکان تابستانی  استان اقامت یافتند.

وی تصریح کرد : از ابتدای تعطیلات تابستانی 198هزارو 100نفر روز مسافر  در قالب 183هزارو 790نفرروز مسافر فرهنگی  و14 هزارو 310نفرروز مسافرغیر فرهنگی در این مراکز اسکان یافتند.

پذیرش 198 هزارو 100نفر روز مسافردرستادهای اسکان تابستانی فرهنگیان استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری،”بهروز امیدی ” با اعلام این خبر اظهار داشت : از ابتدای تعطیلات تابستانی تا اواخر روز جمعه   5شهریور ماه 99هزارو 50 نفر مسافر در قالب 91هزارو 895 نفرمسافر  فرهنگی و7هزارو155 نفرمسافر غیر فرهنگی در ستاد های اسکان تابستانی استان پذیرش شدند.

امیدی افزود: تا کنون 19هزارو 810خانوار در قالب 18هزارو 379 خانوار فرهنگی ویک هزارو 431 خانوار غیر فرهنگی در ستاد های اسکان تابستانی  استان اقامت یافتند.

وی تصریح کرد : از ابتدای تعطیلات تابستانی 198هزارو 100نفر روز مسافر  در قالب 183هزارو 790نفرروز مسافر فرهنگی  و14 هزارو 310نفرروز مسافرغیر فرهنگی در این مراکز اسکان یافتند.

پذیرش 198 هزارو 100نفر روز مسافردرستادهای اسکان تابستانی فرهنگیان استان

مدرسه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author