وزیر انگلیسی از توضیح درباره همکاری با عربستان برای شکنجه مخالفان طفره رفت

وزیر انگلیسی از توضیح درباره همکاری با عربستان برای شکنجه مخالفان طفره رفت
یک وزیر انگلیسی روز چهارشنبه از توضیح درباره همکاری دولت این کشور با عربستان سعودی درخصوص شکنجه مخالفان آن رژیم طفره رفت.

وزیر انگلیسی از توضیح درباره همکاری با عربستان برای شکنجه مخالفان طفره رفت

یک وزیر انگلیسی روز چهارشنبه از توضیح درباره همکاری دولت این کشور با عربستان سعودی درخصوص شکنجه مخالفان آن رژیم طفره رفت.
وزیر انگلیسی از توضیح درباره همکاری با عربستان برای شکنجه مخالفان طفره رفت

car

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author