وزارت آموزش وپرورش جمهوري اسلامي ايران خدمات آموزشي مناسبي را به كودكان پناهنده ارائه داده است

وزارت آموزش وپرورش جمهوري اسلامي ايران خدمات آموزشي مناسبي را به كودكان پناهنده ارائه داده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، ظهرامروز فيليپ گرندي در ديدار با علي اصغر فاني وزير آموزش وپرورش كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، از ا بتدايي پذيرش مسئوليت در سازمان ملل متحد، اولين بار است كه به ايران سفر مي كنم و هدفم توسعه همكاري با كشورهايي است كه پذيراي پناهندگان هستند.

وي با اشاره به وجود مناسبت روز و هفته جهاني پناهندگان در تقويم سازمان ملل، تصريح كرد: بايد كاري كنيم تا كشورهاي مختلف نيست به اين موضوع حساس باشند.

گرندي ادامه داد: علي رغم بحران هاي مختلف براي پناهندگان اتباع خارجي، نبايد از پناهندگان افغاني و عراقي چشم پوشيد و كشور ايران در طول 37 سال گذشته خدمات زيادي را به آنها ارائه داده است كه بخش بسيار بزرگي از اين خدمات در حوزه تعليم و تربيت كودكان اتباع خارجي مي باشد.

وي اقداما ايران در تحصيل 386 هزار دانش آموز اتباع خارجي در 25 هزار مدرسه ايران را بسيار ارزشمند توصيف كرد وادامه داد: من كارشناس آموزشي نيستم ولي در مسئوليت قبلي ام دريكي از آژانس هاي سازمان ملل متحد، از نزديك كارآموزشي براي 500 هزار كودك پناهنده فلسطيني را تجربه كردم و از اين منظر اقدام وزارت آموزش وپرورش ايران را درك مي كنم.

كميسيرعالي سازمان ملل متحد درامور پناهندگان ادامه داد: آموزش مهارت هاي فني به دانش آموزان اتباع خارجي و اولياي آنان كه از برنامه هاي جدي آموزش وپرورش ايران است به عنوان راهبرد اصلي كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان است كه بايد مورداستفاده ديگركشورها هم قرار گيرد.

وي با اشاره به تخصيص بودجه 5/1 ميليون دلاري سازمان ملل متحد به ايران، گفت: من به محض رسيدن به ژنو در كشور سوئيس ، جلسه اي را با كشورهاي اهداكننده كمك مالي ترتيب مي دهم تا بتوانم در يك برنامه ريزي مشخص و زمان بندي شده، منابع بيشتري را جذب كنيم.

گرندي به برگزاري كنفرانس درخصوص مسائل افغانستان در ماه اكتبر اشاره كرد و افزود: دراين كنفرانس كه موضوع آن كمك به افغانستان است، شركت مي كنم و اميدوارم بتوانيم كمك هاي خوبي را براي پناهندگان افغاني مهيا كنم.

وزارت آموزش وپرورش جمهوري اسلامي ايران خدمات آموزشي مناسبي را به كودكان پناهنده ارائه داده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، ظهرامروز فيليپ گرندي در ديدار با علي اصغر فاني وزير آموزش وپرورش كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، از ا بتدايي پذيرش مسئوليت در سازمان ملل متحد، اولين بار است كه به ايران سفر مي كنم و هدفم توسعه همكاري با كشورهايي است كه پذيراي پناهندگان هستند.

وي با اشاره به وجود مناسبت روز و هفته جهاني پناهندگان در تقويم سازمان ملل، تصريح كرد: بايد كاري كنيم تا كشورهاي مختلف نيست به اين موضوع حساس باشند.

گرندي ادامه داد: علي رغم بحران هاي مختلف براي پناهندگان اتباع خارجي، نبايد از پناهندگان افغاني و عراقي چشم پوشيد و كشور ايران در طول 37 سال گذشته خدمات زيادي را به آنها ارائه داده است كه بخش بسيار بزرگي از اين خدمات در حوزه تعليم و تربيت كودكان اتباع خارجي مي باشد.

وي اقداما ايران در تحصيل 386 هزار دانش آموز اتباع خارجي در 25 هزار مدرسه ايران را بسيار ارزشمند توصيف كرد وادامه داد: من كارشناس آموزشي نيستم ولي در مسئوليت قبلي ام دريكي از آژانس هاي سازمان ملل متحد، از نزديك كارآموزشي براي 500 هزار كودك پناهنده فلسطيني را تجربه كردم و از اين منظر اقدام وزارت آموزش وپرورش ايران را درك مي كنم.

كميسيرعالي سازمان ملل متحد درامور پناهندگان ادامه داد: آموزش مهارت هاي فني به دانش آموزان اتباع خارجي و اولياي آنان كه از برنامه هاي جدي آموزش وپرورش ايران است به عنوان راهبرد اصلي كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان است كه بايد مورداستفاده ديگركشورها هم قرار گيرد.

وي با اشاره به تخصيص بودجه 5/1 ميليون دلاري سازمان ملل متحد به ايران، گفت: من به محض رسيدن به ژنو در كشور سوئيس ، جلسه اي را با كشورهاي اهداكننده كمك مالي ترتيب مي دهم تا بتوانم در يك برنامه ريزي مشخص و زمان بندي شده، منابع بيشتري را جذب كنيم.

گرندي به برگزاري كنفرانس درخصوص مسائل افغانستان در ماه اكتبر اشاره كرد و افزود: دراين كنفرانس كه موضوع آن كمك به افغانستان است، شركت مي كنم و اميدوارم بتوانيم كمك هاي خوبي را براي پناهندگان افغاني مهيا كنم.

وزارت آموزش وپرورش جمهوري اسلامي ايران خدمات آموزشي مناسبي را به كودكان پناهنده ارائه داده است

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author