وارنـیش فلورایـد در دانـش‌آمـوزان 50درصدپوسیدگی دندان‌ها را کاهش می‌دهد

وارنـیش فلورایـد در دانـش‌آمـوزان 50درصدپوسیدگی دندان‌ها را کاهش می‌دهد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت تربیت‌بدنی وسلامت، مهرزاد حمیدی اظهاركرد: یکی مهمترین بحث‌های ما سلامت دهان ودندان دانش‌آموزان است زیرا پوســیدگی دنــدان شــایع‌تــرین بیمــاری مــزمن دوران کــودکی و نوجــوانی اســت کــه در بــین اقشار جامعه بـا هـر نـژاد و رده اجتمـاعی مشـاهده مـی‌شـود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش تصريح كرد: طبـق آخـرین بررسـی‌هـای به عمـل آمـده بطـور متوسـط هـر کـودک 6سـاله ایرانـی در بـدو ورود بـه مدرسـه دارای 5 دنـدان شـیری پوســیده اســت و از ســن 6 تــا 12 ســالگی نیــز میــزان پوســیدگی دنــدان‌های دائمــی رونــد افزایشی دارد.

وي خاطرنشان كرد: مطالعات انجام شده نشـان مـی‌دهـد کـه اطفـال درسـنین دبسـتان به طـور متوسـط نیـاز بــه دریافــت ســالیانه 3 ســاعت خــدمات دندانپزشــکی دارنــد واضح است کـه تهیـه و تـدارک نیـروی انسـانی و هزینـه اجـرای چنـین برنامـه‌ای بسـیارپرهزينه خواهد بود حال آن‌کـه ارائـه خـدمات پیشـگیری در جهـت جلـوگیری از ایجـاد بیماری‌هـای دهـان و دنـدان صرف هزینـه بسـیار کمتـری را در پـیش خواهـد داشـت.

وی افزود: بهتـرین زمـان جهـت کنتـرل بیماری‌هـای دهان و دندان سنین کودکی و یکی از بهترین مکـان‌ ها جهـت دسترسـی بـه ایـن گـروه سـنی مدارس ابتدایی است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش گفت: همزمـان بـا آمـوزش بهداشـت دهـان و دنـدان بـه دانـش‌آمـوزان و والـدین آنها، اسـتفاده از وارنـیش فلورایـد بـه عنـوان یکـی از بهتـرین روش‌های پیشـگیری از پوسـیدگی دهـان و دندان انجام می‌شود.

وارنـیش فلورایـد در دانـش‌آمـوزان 50درصدپوسیدگی دندان‌ها را کاهش می‌دهد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت تربیت‌بدنی وسلامت، مهرزاد حمیدی اظهاركرد: یکی مهمترین بحث‌های ما سلامت دهان ودندان دانش‌آموزان است زیرا پوســیدگی دنــدان شــایع‌تــرین بیمــاری مــزمن دوران کــودکی و نوجــوانی اســت کــه در بــین اقشار جامعه بـا هـر نـژاد و رده اجتمـاعی مشـاهده مـی‌شـود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش تصريح كرد: طبـق آخـرین بررسـی‌هـای به عمـل آمـده بطـور متوسـط هـر کـودک 6سـاله ایرانـی در بـدو ورود بـه مدرسـه دارای 5 دنـدان شـیری پوســیده اســت و از ســن 6 تــا 12 ســالگی نیــز میــزان پوســیدگی دنــدان‌های دائمــی رونــد افزایشی دارد.

وي خاطرنشان كرد: مطالعات انجام شده نشـان مـی‌دهـد کـه اطفـال درسـنین دبسـتان به طـور متوسـط نیـاز بــه دریافــت ســالیانه 3 ســاعت خــدمات دندانپزشــکی دارنــد واضح است کـه تهیـه و تـدارک نیـروی انسـانی و هزینـه اجـرای چنـین برنامـه‌ای بسـیارپرهزينه خواهد بود حال آن‌کـه ارائـه خـدمات پیشـگیری در جهـت جلـوگیری از ایجـاد بیماری‌هـای دهـان و دنـدان صرف هزینـه بسـیار کمتـری را در پـیش خواهـد داشـت.

وی افزود: بهتـرین زمـان جهـت کنتـرل بیماری‌هـای دهان و دندان سنین کودکی و یکی از بهترین مکـان‌ ها جهـت دسترسـی بـه ایـن گـروه سـنی مدارس ابتدایی است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش گفت: همزمـان بـا آمـوزش بهداشـت دهـان و دنـدان بـه دانـش‌آمـوزان و والـدین آنها، اسـتفاده از وارنـیش فلورایـد بـه عنـوان یکـی از بهتـرین روش‌های پیشـگیری از پوسـیدگی دهـان و دندان انجام می‌شود.

وارنـیش فلورایـد در دانـش‌آمـوزان 50درصدپوسیدگی دندان‌ها را کاهش می‌دهد

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author