هوشمندسازی بیش از دو هزارآموزشگاه استان

هوشمندسازی بیش از دو هزارآموزشگاه استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان، گودرز كريمي فر در کارگروه برنامه ریزی و توسعه استان که به ریاست استاندار در منطقه کاکاوند برگزار شد ، از تحویل 6آموزشگاه 1تا 3کلاسه و هوشمندسازی در منطقه كاكاوند خبرداد و اظهاركرد: 30درصد از مدارس منطقه محروم کاکاوند هوشمندسازی می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان دسترسی دانش آموزان مناطق محروم به امکانات مناسب آموزشی یا عدالت آموزشی را از سیاست های محوری آموزش و پرورش برشمرد و تصريح كرد : دانش آموزان مناطق محروم و صعب العبور هم باید طعم شیرین عدالت آموزشی را بچشند

وی به هلی برد مدارس پیش ساخته در مناطق محروم و صعب العبور منطقه عشایری اشاره و خاطرنشان كرد : این مدارس در نقاطی هلی برد شده اند که هیچ گونه راه ارتباطی وجود نداشته است .

کریمی فر توسعه هوشمندسازی را از برنامه های مهم دستگاه تعلیم و تربیت برشمرد و افزود : در چند سال اخیر بیش از دو هزارو 800آموزشگاه هوشمندسازی شده است که سهم مناطق محروم قابل توجه است .

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان به ساماندهی بهینه نیروی انسانی هم اشاره کرد و گفت : در سال تحصیلی آینده نیروی انسانی مورد نیاز منطقه کاکاوند قبل از شروع سال تحصیلی تامین خواهد شد .

هوشمندسازی بیش از دو هزارآموزشگاه استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان، گودرز كريمي فر در کارگروه برنامه ریزی و توسعه استان که به ریاست استاندار در منطقه کاکاوند برگزار شد ، از تحویل 6آموزشگاه 1تا 3کلاسه و هوشمندسازی در منطقه كاكاوند خبرداد و اظهاركرد: 30درصد از مدارس منطقه محروم کاکاوند هوشمندسازی می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان دسترسی دانش آموزان مناطق محروم به امکانات مناسب آموزشی یا عدالت آموزشی را از سیاست های محوری آموزش و پرورش برشمرد و تصريح كرد : دانش آموزان مناطق محروم و صعب العبور هم باید طعم شیرین عدالت آموزشی را بچشند

وی به هلی برد مدارس پیش ساخته در مناطق محروم و صعب العبور منطقه عشایری اشاره و خاطرنشان كرد : این مدارس در نقاطی هلی برد شده اند که هیچ گونه راه ارتباطی وجود نداشته است .

کریمی فر توسعه هوشمندسازی را از برنامه های مهم دستگاه تعلیم و تربیت برشمرد و افزود : در چند سال اخیر بیش از دو هزارو 800آموزشگاه هوشمندسازی شده است که سهم مناطق محروم قابل توجه است .

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان به ساماندهی بهینه نیروی انسانی هم اشاره کرد و گفت : در سال تحصیلی آینده نیروی انسانی مورد نیاز منطقه کاکاوند قبل از شروع سال تحصیلی تامین خواهد شد .

هوشمندسازی بیش از دو هزارآموزشگاه استان

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author