نظام مشاوره در مدارس كشور دچار نارسايي است

نظام مشاوره در مدارس كشور دچار نارسايي است

در پي درج مطلب در خبرگزاري ايرنا  با عنوان « نظام مشاوره در مدارس كشور دچار نارسايي است  » مورخ22/2/95 ، جوابيه معاونت پرورشي و فرهنگي اين وزارتخانه به شرح زير است :

با عنايت به راهبردهاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كه آن را مي توان به عنوان بنيان اصلي هرگونه قانون گذاري و برنامه ريزي جهت ايجاد تحول اساسي و راهبردي درنظام تعليم و تربيت به شمار آورد . در بخش هاي فراواني تكاليف قانوني را برعهده حوزه راهنمايي و مشاوره به عنوان يكي از اركان نظام تربيت رسمي و عمومي محول نموده است ، به گونه اي كه در راهكار 4-21 اين سند به صراحت بر استقرار نظام راهنمايي و مشاوره تربيتي مبتني بر مباني اسلامي و افزايش نقش معلمان در اين زمينه و به كارگيري ومشاوران متخصص براي ايفاي وظايف تخصصي درتمام پايه هاي تحصيلي اشاره شده است .

بدين منظور معاونت پرورشي و فرهنگي اين وزارتخانه  همگام و همسو با روند تحول بنيادين درآموزش و پرورش در راستاي رسالت ذاتي خود مبني بر ايجاد زمينه ي لازم براي رشد همه جانبه دانش آموزان و تربيت انسانهاي كارآمد ، مسئول و سالم و توانمند درابعاد رواني – رفتاري و تحصيلي جهت ايفاي نقش در زندگي فردي و اجتماعي اقدام به تدوين برنامه جامع به عنوان به نقشه عمل متقن نموده است كه اين نقشه راه مبتني بر الگوهاي بومي و ديني براي هدايت ، انسجام بخشي ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره به شكل فرايندي از دوره ابتدايي تا دوره متوسطه دوم به دانش آموزان مي باشد كه درحيطه هاي رشد تحصيلي ، رشد شغلي ، رشد سازگاري رواني و اجتماعي در قالب (خدمات پاسخگو ، برنامه ريزي فردي ، حمايت سيستمي ) عملياتي شده است .

رويكرد كلي حاكم بر نظام نامه در راستاي دستيابي به شئون مختلف حيات طيبه و توجه متوازن به ساحت هاي تعليم و تربيت و مبتني برچهار عرصه ارتباط دانش آموز با خود ، خلق و خلقت به صورت بهم پيوسته و با محوريت ارتباط با خدا مي باشد .

حوزه راهنمايي و مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي در طراحي و تدوين نظام مذكور با هدف ارتقاي كيفي سه حوزه دانش ، مهارت و تربيت اسلامي ضمن امعان نظر بر مولفه هاي نظير نيروي انساني ، برنامه ها ، محتوا و روش و فنون علمي – تخصصي مشاوره وساير امكانات و تجهيزات درون بخشي و برون بخشي ، راهكارهاي تقويت و گسترش عملي نظام ارزشي و تسري رويكرد بومي و ديني را درحوزه راهنمايي و مشاوره مورد توجه قرار داده است .

از نكات برجسته در اين نظام با عنايت به سياست هاي كلان آموزش و پرورش نگاه جامع و كل نگر به فعاليت هاي راهنمايي و مشاوره اي دانش آموزان ، طراحي الگوي هدايت تحصيلي مطلوب بصورت فرايندي از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در قالب طراحي مسير زندگي تحصيلي – شغلي مي باشد به گونه دانش آموزان براي ورود به دنياي بزرگسالي و آمادگي براي انجام نقش هاي مهم زندگي مانند نقش والديني ، حرفه اي ، شهروندي و … بتوانند به شايستگي هاي زيردست يابند :

الف ) كسب اطلاعات در حوزه هاي مختلف دانش براي :

*شناخت خود در تمامي ابعاد وجودي (استعداد شناسي )

* زمينه سازي براي محيط شناسي مطلوب تحصيلي – شغلي و رواني – اجتماعي

ب ) كسب شايستگي هاي لازم براي داشتن زندگي مطلوب (يادگيري وظايف شهروندي )

*آمادگي براي انتخاب رشته تحصيلي مناسب با توجه به زمينه هاي روان شناختي ، نياز كشور و امكانات منطقه به عنوان اولين و مهم ترين رخداد زندگي فرد در طراحي مسير زندگي تحصيلي – شغلي

از مهمترين خصوصيات الگوي هدايت تحصيلي نوين داشتن ساختاري منسجم و مطلوب مبتني بر نظريات علمي و روزآمد مي باشد كه براساس تلفيق مدل هاي رشدي رواني – اجتماعي ، يكپارچه نگر، سيستمي و با توجه به مولفه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، زيستي ، علمي ، فناوري ، سياسي ، معنوي و فرهنگي و نيز تاكيد بر نقش موثر مشاور ، معلم ، مدير وكاركنان مدرسه و والدين طراحي شده است .

براي محقق نمودن اهداف نظام راهنمايي و مشاوره فعاليت هاي زير صورت پذيرفته است :

1هماهنگي با مراكز دانشگاهي و پژوهشي جهت طراحي نظام نامه راهنمايي و مشاوره

2انجام مطالعات تطبيقي در خصوص مدل هاي مشاوره اي در ايران و جهان

3همزمان با طراحي نظام نامه راهنمايي و مشاوره فعاليت هاي زير گرفته است :

شناسايي ، سازماندهي نيروي انساني مومن ، متعهد و متخصص

طراحي الگوي نوين هدايت تحصيلي براساس نظام آموزشي 3-3-6 كه اهم فعاليت هاي صورت گرفته دراين خصوص مشتمل بر :

طرح الگوي مذكور در كميسيون برنامه درسي وآيين نامه و مقررات و صحن شوراي عالي آموزش و پرورش

ابلاغ آيين نامه هدايت تحصيلي دانش آموزان و تصويب آن در شوراي عالي آموزش و پرورش با مصوبه 927

تهيه بخشنامه هدايت تحصيلي

پيش بيني و طراحي نرم افزار هدايت تحصيلي

برگزاري همايش مشترك روساي ادارات آموزشي و مشاوره استان ها

برگزاري دوره هاي آموزشي – توجيهي ويژه مشاوران ، مديران و معلمان در استان ها       

نظام مشاوره در مدارس كشور دچار نارسايي است

در پي درج مطلب در خبرگزاري ايرنا  با عنوان « نظام مشاوره در مدارس كشور دچار نارسايي است  » مورخ22/2/95 ، جوابيه معاونت پرورشي و فرهنگي اين وزارتخانه به شرح زير است :

با عنايت به راهبردهاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كه آن را مي توان به عنوان بنيان اصلي هرگونه قانون گذاري و برنامه ريزي جهت ايجاد تحول اساسي و راهبردي درنظام تعليم و تربيت به شمار آورد . در بخش هاي فراواني تكاليف قانوني را برعهده حوزه راهنمايي و مشاوره به عنوان يكي از اركان نظام تربيت رسمي و عمومي محول نموده است ، به گونه اي كه در راهكار 4-21 اين سند به صراحت بر استقرار نظام راهنمايي و مشاوره تربيتي مبتني بر مباني اسلامي و افزايش نقش معلمان در اين زمينه و به كارگيري ومشاوران متخصص براي ايفاي وظايف تخصصي درتمام پايه هاي تحصيلي اشاره شده است .

بدين منظور معاونت پرورشي و فرهنگي اين وزارتخانه  همگام و همسو با روند تحول بنيادين درآموزش و پرورش در راستاي رسالت ذاتي خود مبني بر ايجاد زمينه ي لازم براي رشد همه جانبه دانش آموزان و تربيت انسانهاي كارآمد ، مسئول و سالم و توانمند درابعاد رواني – رفتاري و تحصيلي جهت ايفاي نقش در زندگي فردي و اجتماعي اقدام به تدوين برنامه جامع به عنوان به نقشه عمل متقن نموده است كه اين نقشه راه مبتني بر الگوهاي بومي و ديني براي هدايت ، انسجام بخشي ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره به شكل فرايندي از دوره ابتدايي تا دوره متوسطه دوم به دانش آموزان مي باشد كه درحيطه هاي رشد تحصيلي ، رشد شغلي ، رشد سازگاري رواني و اجتماعي در قالب (خدمات پاسخگو ، برنامه ريزي فردي ، حمايت سيستمي ) عملياتي شده است .

رويكرد كلي حاكم بر نظام نامه در راستاي دستيابي به شئون مختلف حيات طيبه و توجه متوازن به ساحت هاي تعليم و تربيت و مبتني برچهار عرصه ارتباط دانش آموز با خود ، خلق و خلقت به صورت بهم پيوسته و با محوريت ارتباط با خدا مي باشد .

حوزه راهنمايي و مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي در طراحي و تدوين نظام مذكور با هدف ارتقاي كيفي سه حوزه دانش ، مهارت و تربيت اسلامي ضمن امعان نظر بر مولفه هاي نظير نيروي انساني ، برنامه ها ، محتوا و روش و فنون علمي – تخصصي مشاوره وساير امكانات و تجهيزات درون بخشي و برون بخشي ، راهكارهاي تقويت و گسترش عملي نظام ارزشي و تسري رويكرد بومي و ديني را درحوزه راهنمايي و مشاوره مورد توجه قرار داده است .

از نكات برجسته در اين نظام با عنايت به سياست هاي كلان آموزش و پرورش نگاه جامع و كل نگر به فعاليت هاي راهنمايي و مشاوره اي دانش آموزان ، طراحي الگوي هدايت تحصيلي مطلوب بصورت فرايندي از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در قالب طراحي مسير زندگي تحصيلي – شغلي مي باشد به گونه دانش آموزان براي ورود به دنياي بزرگسالي و آمادگي براي انجام نقش هاي مهم زندگي مانند نقش والديني ، حرفه اي ، شهروندي و … بتوانند به شايستگي هاي زيردست يابند :

الف ) كسب اطلاعات در حوزه هاي مختلف دانش براي :

*شناخت خود در تمامي ابعاد وجودي (استعداد شناسي )

* زمينه سازي براي محيط شناسي مطلوب تحصيلي – شغلي و رواني – اجتماعي

ب ) كسب شايستگي هاي لازم براي داشتن زندگي مطلوب (يادگيري وظايف شهروندي )

*آمادگي براي انتخاب رشته تحصيلي مناسب با توجه به زمينه هاي روان شناختي ، نياز كشور و امكانات منطقه به عنوان اولين و مهم ترين رخداد زندگي فرد در طراحي مسير زندگي تحصيلي – شغلي

از مهمترين خصوصيات الگوي هدايت تحصيلي نوين داشتن ساختاري منسجم و مطلوب مبتني بر نظريات علمي و روزآمد مي باشد كه براساس تلفيق مدل هاي رشدي رواني – اجتماعي ، يكپارچه نگر، سيستمي و با توجه به مولفه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، زيستي ، علمي ، فناوري ، سياسي ، معنوي و فرهنگي و نيز تاكيد بر نقش موثر مشاور ، معلم ، مدير وكاركنان مدرسه و والدين طراحي شده است .

براي محقق نمودن اهداف نظام راهنمايي و مشاوره فعاليت هاي زير صورت پذيرفته است :

1هماهنگي با مراكز دانشگاهي و پژوهشي جهت طراحي نظام نامه راهنمايي و مشاوره

2انجام مطالعات تطبيقي در خصوص مدل هاي مشاوره اي در ايران و جهان

3همزمان با طراحي نظام نامه راهنمايي و مشاوره فعاليت هاي زير گرفته است :

شناسايي ، سازماندهي نيروي انساني مومن ، متعهد و متخصص

طراحي الگوي نوين هدايت تحصيلي براساس نظام آموزشي 3-3-6 كه اهم فعاليت هاي صورت گرفته دراين خصوص مشتمل بر :

طرح الگوي مذكور در كميسيون برنامه درسي وآيين نامه و مقررات و صحن شوراي عالي آموزش و پرورش

ابلاغ آيين نامه هدايت تحصيلي دانش آموزان و تصويب آن در شوراي عالي آموزش و پرورش با مصوبه 927

تهيه بخشنامه هدايت تحصيلي

پيش بيني و طراحي نرم افزار هدايت تحصيلي

برگزاري همايش مشترك روساي ادارات آموزشي و مشاوره استان ها

برگزاري دوره هاي آموزشي – توجيهي ويژه مشاوران ، مديران و معلمان در استان ها       

نظام مشاوره در مدارس كشور دچار نارسايي است

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author