مرگ رهبر طالبان و بازی رسانه‌ای پاکستان

مرگ رهبر طالبان و بازی رسانه‌ای پاکستان
پاکستان برای رد گم کردن در موضوع کشته شدن رهبر طالبان در این کشور نیازمند یک بازی رسانه‌ای است؛ به همین دلیل دخالت‌های پاکستان در افغانستان، تسلط پاکستان بر طالبان و اذعان به حضور رهبران طالبان در این کشور نادیده گرفته می‌شود.

مرگ رهبر طالبان و بازی رسانه‌ای پاکستان

پاکستان برای رد گم کردن در موضوع کشته شدن رهبر طالبان در این کشور نیازمند یک بازی رسانه‌ای است؛ به همین دلیل دخالت‌های پاکستان در افغانستان، تسلط پاکستان بر طالبان و اذعان به حضور رهبران طالبان در این کشور نادیده گرفته می‌شود.
مرگ رهبر طالبان و بازی رسانه‌ای پاکستان

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author