مدیر دبیرستان دکتر حسابی ناحیه 1 تبریز عنوان نخست کشور را کسب کرد

مدیر دبیرستان دکتر حسابی ناحیه 1 تبریز عنوان نخست کشور را کسب کرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربایجان شرقی، در مرحله کشوری جشنواره تجارب و نوآوری انجمن اولیاء و مربیان ، صادق مهدی زاده مدیر دبیرستان دوره ی اول دکتر حسابی ناحیه 1 تبریز با عنوان موضوع مشارکت اولیاء و مربیان در جهت پیشرفت اهداف آموزشی و تربیتی مدرسه رتبه نخست را کسب کرد.

بر اين اساس، جشنواره تجارب و نوآوری انجمن اولیاء و مربیان در 12 موضوع مشخص شده و یا سایر موضوعات دلخواه در مرحله استانی و کشوری برگزار می شود.

مدیر دبیرستان دکتر حسابی ناحیه 1 تبریز عنوان نخست کشور را کسب کرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربایجان شرقی، در مرحله کشوری جشنواره تجارب و نوآوری انجمن اولیاء و مربیان ، صادق مهدی زاده مدیر دبیرستان دوره ی اول دکتر حسابی ناحیه 1 تبریز با عنوان موضوع مشارکت اولیاء و مربیان در جهت پیشرفت اهداف آموزشی و تربیتی مدرسه رتبه نخست را کسب کرد.

بر اين اساس، جشنواره تجارب و نوآوری انجمن اولیاء و مربیان در 12 موضوع مشخص شده و یا سایر موضوعات دلخواه در مرحله استانی و کشوری برگزار می شود.

مدیر دبیرستان دکتر حسابی ناحیه 1 تبریز عنوان نخست کشور را کسب کرد

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author