محروم بودن از مسجد و مدرسه

محروم بودن از مسجد و مدرسه

درپي درج مطلب در روزنامه همشهري مورخ20/4/95 با عنوان « محروم بودن از مسجد و مدرسه » جوابيه اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران به شرح زير است: محله نوروزآباد بخش خليج فارس از محلات پرجمعيت و محروم منطقه 18 تهران مي باشد كه رسيدگي به وضعيت آموزشي فرزندان ساكن اين محل از اولويت هاي آموزشي و پرورشي منطقه مي باشد.

شايان ذكر است طي ساليان گذشته اين منطقه بارها توسط مسئولين مورد بازديد قرار گرفته است و با پيگيري مسئولين منطقه طي تفاهم نامه اي ، جلسه اي با شهردار منطقه تشكيل گرديد تا يك قطعه زمين توسط شهرداري تامين و بابت احداث مدرسه تحويل آموزش و پرورش گردد .

گفتني است مجددا طي نامه شماره 15/55031/18 با شهرداري منطقه مكاتبه شده و به محض انجام تشريفات قانوني و تحويل زمين ، از محل اعتبارات دولتي ويا خيرين ساخت و احداث مدرسه در اين محل اقدام خواهد شد.

درضمن مدرسه ابتدايي دخترانه و پسرانه در همين محله از طريق اهداي زمين توسط خيرين ساخته شده است و مورد بهره برداري قرار گرفته است .

محروم بودن از مسجد و مدرسه

درپي درج مطلب در روزنامه همشهري مورخ20/4/95 با عنوان « محروم بودن از مسجد و مدرسه » جوابيه اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران به شرح زير است: محله نوروزآباد بخش خليج فارس از محلات پرجمعيت و محروم منطقه 18 تهران مي باشد كه رسيدگي به وضعيت آموزشي فرزندان ساكن اين محل از اولويت هاي آموزشي و پرورشي منطقه مي باشد.

شايان ذكر است طي ساليان گذشته اين منطقه بارها توسط مسئولين مورد بازديد قرار گرفته است و با پيگيري مسئولين منطقه طي تفاهم نامه اي ، جلسه اي با شهردار منطقه تشكيل گرديد تا يك قطعه زمين توسط شهرداري تامين و بابت احداث مدرسه تحويل آموزش و پرورش گردد .

گفتني است مجددا طي نامه شماره 15/55031/18 با شهرداري منطقه مكاتبه شده و به محض انجام تشريفات قانوني و تحويل زمين ، از محل اعتبارات دولتي ويا خيرين ساخت و احداث مدرسه در اين محل اقدام خواهد شد.

درضمن مدرسه ابتدايي دخترانه و پسرانه در همين محله از طريق اهداي زمين توسط خيرين ساخته شده است و مورد بهره برداري قرار گرفته است .

محروم بودن از مسجد و مدرسه

مدرسه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author