ماموريت اصلي آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتي گفتمان سازي است

ماموريت اصلي آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتي گفتمان سازي است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهر تهران، عليرضا كمرئي درگردهمايي مديران مدارس دولتي و غيردولتي منطقه شش تهران  به سه محور و سياست مهم نظام در قلمرو اقتصاد مقاومتي، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و حفظ محيط زيست پرداخت و اظهاركرد:آموزش و پرورش يك نهاد فرهنگ ساز است و متولي تعليم و تربيت رسمي بر اساس ساحت هاي شش گانه مي باشد و موضوع گفتمان يكي از مباحث مهم اقتصاد مقاومتي است.

مديركل آموزش و پرورش شهر تهران تصريح كرد: آموزش و پرورش بر اساس وظايف ذاتي يك سري ماموريت ها مثل ساير وزارتخانه ها همانند استفاده بهينه از منابع صرفه جويي و موارد مشابه را بر عهده دارد.

وي به تبيين ماموريت اصلي آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتي و موضوع مهم گفتمان سازي اشاره كردو افزود: ما به عنوان نهاد فرهنگ ساز بايد موضوع گفتمان سازي را دنبال كنيم.

كمرئي با اشاره به وجود حداقل 600 مفهوم اقتصاد مقاومتي دركتابهاي درسي اظهاركرد: اقتصاد مقاومتي وقتي به گفتمان تبديل نشود بر رفتار اثر نمي گذارد.

 مديركل آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: شعار، يك موضوع و اقدام پراكنده است و در مقابل جريان سازي ست كه توام با انسجام و توالي و ترتيب موضوعات است.در گفتمان جريان سازي بين مفاهيم موردنظر مي باشد و هدف گفتمان ايجاد باور در سطح جامعه مي باشد.

وي اضافه كرد: هدف گفتمان ايجاد باور در سطح جامعه است و نگاه بلند مدت به مسائل دارد و در يك قالب كلي تر مطرح مي شود.

كمرئي با تاكيد بر اينكه از طريق گفتمان اقتصاد مقاومتي شكل مي گيرد ،گفت:در گفتمان سازي شبكه مفاهيم به يكديگر پيوند مي خورد و چنانچه گفتمان اقتصاد مقاومتي شكل گيرد، مفاهيمي همچون صرفه جويي ، قناعت و ساير مصاديق مرتبط همه اينها به صورت يك مجموعه و سيستم واحد شكل مي گيرد.

ماموريت اصلي آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتي گفتمان سازي است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهر تهران، عليرضا كمرئي درگردهمايي مديران مدارس دولتي و غيردولتي منطقه شش تهران  به سه محور و سياست مهم نظام در قلمرو اقتصاد مقاومتي، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و حفظ محيط زيست پرداخت و اظهاركرد:آموزش و پرورش يك نهاد فرهنگ ساز است و متولي تعليم و تربيت رسمي بر اساس ساحت هاي شش گانه مي باشد و موضوع گفتمان يكي از مباحث مهم اقتصاد مقاومتي است.

مديركل آموزش و پرورش شهر تهران تصريح كرد: آموزش و پرورش بر اساس وظايف ذاتي يك سري ماموريت ها مثل ساير وزارتخانه ها همانند استفاده بهينه از منابع صرفه جويي و موارد مشابه را بر عهده دارد.

وي به تبيين ماموريت اصلي آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتي و موضوع مهم گفتمان سازي اشاره كردو افزود: ما به عنوان نهاد فرهنگ ساز بايد موضوع گفتمان سازي را دنبال كنيم.

كمرئي با اشاره به وجود حداقل 600 مفهوم اقتصاد مقاومتي دركتابهاي درسي اظهاركرد: اقتصاد مقاومتي وقتي به گفتمان تبديل نشود بر رفتار اثر نمي گذارد.

 مديركل آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: شعار، يك موضوع و اقدام پراكنده است و در مقابل جريان سازي ست كه توام با انسجام و توالي و ترتيب موضوعات است.در گفتمان جريان سازي بين مفاهيم موردنظر مي باشد و هدف گفتمان ايجاد باور در سطح جامعه مي باشد.

وي اضافه كرد: هدف گفتمان ايجاد باور در سطح جامعه است و نگاه بلند مدت به مسائل دارد و در يك قالب كلي تر مطرح مي شود.

كمرئي با تاكيد بر اينكه از طريق گفتمان اقتصاد مقاومتي شكل مي گيرد ،گفت:در گفتمان سازي شبكه مفاهيم به يكديگر پيوند مي خورد و چنانچه گفتمان اقتصاد مقاومتي شكل گيرد، مفاهيمي همچون صرفه جويي ، قناعت و ساير مصاديق مرتبط همه اينها به صورت يك مجموعه و سيستم واحد شكل مي گيرد.

ماموريت اصلي آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتي گفتمان سازي است

دانلود آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author