فعاليت 615 پژوهش‌سراي دانش‌آموزي در كشور

فعاليت 615 پژوهش‌سراي دانش‌آموزي در كشور

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، پيش از ظهرامروزعلي زرافشان در سومين جشنواره زيست فناوري دانش‌آموزي كه در تالار حجاب در حال برگزاري است ، با اشاره به اهميت برگزاري چنين جشنواره‌هايي، اظهار كرد: جشنواره زيست فناوري دانش‌آموزي در حوزه‌هاي مختلف برگزار مي‌شود كه شامل انجمن‌هاي علمي، هنري و طراحي است.

وي ادامه داد: برگزاري اين جشنواره نشان مي‌دهد كه فعاليت‌هاي خوبي در اين خصوص انجام شده است و توانسته اثربخشي قابل توجهي در بين دانش‌آموزان داشته باشد و امسال در جشنواره سوم ميزان آثار دريافتي از دانش‌آموزان افزايش يافته است.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش با اشاره به فعاليت‌هاي ترويجي در دو سال گذشته، افزود: اين فعاليت‌ها به ويژه در آموزش و پرورش شهر تهران با ايجاد قطب زيست فناوري در پژوهش‌سراي صدرا صورت گرفته است كه باعث فعال شدن دانش‌آموزان در اين عرصه شده است.

وي با طرح اين پرسش كه چرا آموزش و پرورش وارد اين عرصه شده است، تصريح كرد: علت اين است كه از گذشته اين باور در آموزش و پرورش وجود داشته است كه ظرفيت علمي دانش‌آموزان ما بيش از محدوده كتاب‌ها و كلاس‌هاي درسي است.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش تأكيد كرد: آموزش و پرورش و معلمان بايد باور داشته باشند كه دانش‌آموزان مي‌توانند وارد عرصه‌هاي پژوهشي شوند ضمن اينكه ايجاد پژوهش‌سراها از جمله اقدامات بسيار مهمي است كه دانش‌آ‌موزان را به عنوان دانش‌آموز پژوهنده مطرح كند.

زرافشان با بيان اينكه امروز ايران عضو اين باشگاه است، يادآور شد: شروع اين كار در آموزش و پرورش مي‌تواند قدمي براي ورود به عرصه پژوهشي باشد.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش،‌ ادامه داد: از بين 615 پژوهش‌سراي دانش‌آموزي كه با حمايت معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور ايجاد كرده‌ايم 64 پژوهش‌سرا مجهز به آزمايشگاه نانو شده‌اند.

وي با اشاره به رويكرد دانش‌آموز پژوهنده در آموزش و پرورش متذكر شد: اضافه شدن درس تفكر از پايه ششم و تدريس آن به دانش‌آموزان از جمله فعاليت‌هاست.

زرافشان با اشاره به برگزاري جشنواره‌هاي علمي مختلف در بين دانش‌آموزان، خاطرنشان كرد: در آموزش و پرورش پژوهش‌سراهاي دانش‌آموزي را به عنوان پارك علمي و فناوري براي دانش‌آموزان تأسيس كرديم تا آنها بتوانند از حمايت‌هاي علمي اساتيد بهره‌مند شوند.

فعاليت 615 پژوهش‌سراي دانش‌آموزي در كشور

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، پيش از ظهرامروزعلي زرافشان در سومين جشنواره زيست فناوري دانش‌آموزي كه در تالار حجاب در حال برگزاري است ، با اشاره به اهميت برگزاري چنين جشنواره‌هايي، اظهار كرد: جشنواره زيست فناوري دانش‌آموزي در حوزه‌هاي مختلف برگزار مي‌شود كه شامل انجمن‌هاي علمي، هنري و طراحي است.

وي ادامه داد: برگزاري اين جشنواره نشان مي‌دهد كه فعاليت‌هاي خوبي در اين خصوص انجام شده است و توانسته اثربخشي قابل توجهي در بين دانش‌آموزان داشته باشد و امسال در جشنواره سوم ميزان آثار دريافتي از دانش‌آموزان افزايش يافته است.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش با اشاره به فعاليت‌هاي ترويجي در دو سال گذشته، افزود: اين فعاليت‌ها به ويژه در آموزش و پرورش شهر تهران با ايجاد قطب زيست فناوري در پژوهش‌سراي صدرا صورت گرفته است كه باعث فعال شدن دانش‌آموزان در اين عرصه شده است.

وي با طرح اين پرسش كه چرا آموزش و پرورش وارد اين عرصه شده است، تصريح كرد: علت اين است كه از گذشته اين باور در آموزش و پرورش وجود داشته است كه ظرفيت علمي دانش‌آموزان ما بيش از محدوده كتاب‌ها و كلاس‌هاي درسي است.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش تأكيد كرد: آموزش و پرورش و معلمان بايد باور داشته باشند كه دانش‌آموزان مي‌توانند وارد عرصه‌هاي پژوهشي شوند ضمن اينكه ايجاد پژوهش‌سراها از جمله اقدامات بسيار مهمي است كه دانش‌آ‌موزان را به عنوان دانش‌آموز پژوهنده مطرح كند.

زرافشان با بيان اينكه امروز ايران عضو اين باشگاه است، يادآور شد: شروع اين كار در آموزش و پرورش مي‌تواند قدمي براي ورود به عرصه پژوهشي باشد.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش،‌ ادامه داد: از بين 615 پژوهش‌سراي دانش‌آموزي كه با حمايت معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور ايجاد كرده‌ايم 64 پژوهش‌سرا مجهز به آزمايشگاه نانو شده‌اند.

وي با اشاره به رويكرد دانش‌آموز پژوهنده در آموزش و پرورش متذكر شد: اضافه شدن درس تفكر از پايه ششم و تدريس آن به دانش‌آموزان از جمله فعاليت‌هاست.

زرافشان با اشاره به برگزاري جشنواره‌هاي علمي مختلف در بين دانش‌آموزان، خاطرنشان كرد: در آموزش و پرورش پژوهش‌سراهاي دانش‌آموزي را به عنوان پارك علمي و فناوري براي دانش‌آموزان تأسيس كرديم تا آنها بتوانند از حمايت‌هاي علمي اساتيد بهره‌مند شوند.

فعاليت 615 پژوهش‌سراي دانش‌آموزي در كشور

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author