عاشقی که عشق کاشت اما حسرت درو کرد/ جای خالی پورحیدری و عصایی که جادو می‌کرد

عاشقی که عشق کاشت اما حسرت درو کرد/ جای خالی پورحیدری و عصایی که جادو می‌کرد
بدون منصورخان و عصای معجزه‌گر او این فوتبال توان رد شدن از طوفان‌های متوالی را ندارد.

عاشقی که عشق کاشت اما حسرت درو کرد/ جای خالی پورحیدری و عصایی که جادو می‌کرد

بدون منصورخان و عصای معجزه‌گر او این فوتبال توان رد شدن از طوفان‌های متوالی را ندارد.
عاشقی که عشق کاشت اما حسرت درو کرد/ جای خالی پورحیدری و عصایی که جادو می‌کرد

دانلود ایمو برای گوشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author