عارف برای ریاست دائم نامزد نخواهد شد

عارف برای ریاست دائم نامزد نخواهد شد
نماینده مردم تهران اعلام کرد که محمدرضا عارف برای ریاست دائم مجلس نامزد نخواهد شد.

عارف برای ریاست دائم نامزد نخواهد شد

نماینده مردم تهران اعلام کرد که محمدرضا عارف برای ریاست دائم مجلس نامزد نخواهد شد.
عارف برای ریاست دائم نامزد نخواهد شد

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author