ضریب مشارکت خیرین مدرسه ساز به 37 درصد رسیده است

ضریب مشارکت خیرین مدرسه ساز به 37 درصد رسیده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، محمد رضا حافظی در هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تهران اظهاركرد : مجمع خیرین مدرسه ساز در نوزدهمین سال فعالیت خود قرار دارد و هر ساله مشارکت ها بیشتر می شود و اکنون بیش از 600 هزار خیر عضو مجمع خیرین مدرسه ساز هستند که 13 درصد آنها در خارج کشور زندگی می کنند.

رئیس جامعه خیرین مدرسه سازکشور با بيان اين كه ضریب مشارکت خیرین مدرسه ساز به 37 درصدرسیده است، تصريح كرد: از وزیر آموزش و پرورش به علت حمایت از خیرین مدرسه ساز تشکر می کنم .

وي با بیان اینکه مشارکت در ساخت مدرسه، کاری اخروی است خاطرنشان كرد : امیدوارم بیش از پیش شاهد مشارکت خیرین در ساخت مدرسه باشیم.

ضریب مشارکت خیرین مدرسه ساز به 37 درصد رسیده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، محمد رضا حافظی در هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تهران اظهاركرد : مجمع خیرین مدرسه ساز در نوزدهمین سال فعالیت خود قرار دارد و هر ساله مشارکت ها بیشتر می شود و اکنون بیش از 600 هزار خیر عضو مجمع خیرین مدرسه ساز هستند که 13 درصد آنها در خارج کشور زندگی می کنند.

رئیس جامعه خیرین مدرسه سازکشور با بيان اين كه ضریب مشارکت خیرین مدرسه ساز به 37 درصدرسیده است، تصريح كرد: از وزیر آموزش و پرورش به علت حمایت از خیرین مدرسه ساز تشکر می کنم .

وي با بیان اینکه مشارکت در ساخت مدرسه، کاری اخروی است خاطرنشان كرد : امیدوارم بیش از پیش شاهد مشارکت خیرین در ساخت مدرسه باشیم.

ضریب مشارکت خیرین مدرسه ساز به 37 درصد رسیده است

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author