صرفه جويي يك هزارميليارد توماني آموزش وپرورش در بحث سامان دهي نيروي انساني سال 95-94

صرفه جويي يك هزارميليارد توماني آموزش وپرورش در بحث سامان دهي نيروي انساني سال 95-94

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  پيش ازظهرامروز محمدحسين سليمي جهرمي در گردهمايي شوراي معاونين وزارتخانه و مديران كل استان هاي سراسر كشور و مديران كل ستادي كه با حضور وزير آموزش وپرورش در اردوگاه شهيد باهنر در حال برگزاري است، گفت: براساس تكليف سند تحول بنيادين وآسيب شناسي استان ها  «دستورالعمل ستاد» بزرگداشت مقام معلم با هدف تكريم اعتلاي عمومي به استان ها ابلاغ شدكه پس از ارزيابي هاي سال گذشته اجراي آن با توفيقات خوبي همراه بود.

وي سامان دهي و بهسازي نيروي انساني را ازجدي ترين برنامه هاي آموزش وپرورش دولت يازدهم عنوان كرد وافزود: سامان دهي در 80 درصد استان ها به صورت مطلوب صورت گرفت و باعث شدكل ساعات مازاد نيروي انساني آموزش وپرورش  به  زير 50 هزار ساعت برسد در صورتي كه اين آمار در ابتداي دولت يازدهم  به بيش از 300 هزار ساعت مي رسيد.

سليمي جهرمي ادامه داد: در سال تحصيلي 93-92  ميزان ساعات حق التدريس يك ميليون و 400 هزار ساعت بود كه در سال آينده اش  با بازنشستگي قريب  به 25 هزار معلم  و عدم استخدام حتي يك نفر  ميزان ساعات حق التدريس به يك ميليون و 30 هزار ساعت كاهش يافت كه اين نشان از موفقيت طرح سامان دهي نيروي انساني در مدارس مي باشد.

رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات با بيان اينكه  از ابتدايي دولت يازدهم تاكنون  بيش از 70 هزار نيروي انساني درآموزش وپرورش بازنشسته شده اند، تصريح كرد:  در طول اين 3 سال  بدون استخدام حتي يك نفر  و با سامان دهي  نيروي انساني  و استفاده  بهينه  از ساعات نيروهاي مازاد ، آموزش وپرورش توانست بيش از 2 هزار ميليارد تومان صرفه جويي كند كه از محل اين صرفه جويي آموزش وپرورش توانست فوق العاده شغل معلمان ابتدايي و متوسطه را ترميم و فوق العاده ويژه مناطق مرزي را بدون كمك مالي دولت برقرار كند.

وي بهسازي نيروي انساني را مهم خواند و افزود: بايد براي معلمان كتب جديد التأليف پايه دهم كلاس هايي را برگزار كنيم تا معلمان بتوانند با دانش بيشتر در اين كلاس ها حضور پيدا كنند.

وي از تنظيم و تدوين دستورالعمل جامع برنامه ريزي وسامان دهي نيروي انساني به استان ها خبر داد و تصريح كرد: براساس  تفاهم نامه اي كه با استان ها  انجام شده، استان ها بايد نيروي انساني موردنياز خود را براساس تعداد دانش آموز، تعداد كلاس و استاندارد دانش آموز دركلاس مبتني بر سامانه سناد و بكفا مديريت كنند.

صرفه جويي يك هزارميليارد توماني آموزش وپرورش در بحث سامان دهي نيروي انساني سال 95-94

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  پيش ازظهرامروز محمدحسين سليمي جهرمي در گردهمايي شوراي معاونين وزارتخانه و مديران كل استان هاي سراسر كشور و مديران كل ستادي كه با حضور وزير آموزش وپرورش در اردوگاه شهيد باهنر در حال برگزاري است، گفت: براساس تكليف سند تحول بنيادين وآسيب شناسي استان ها  «دستورالعمل ستاد» بزرگداشت مقام معلم با هدف تكريم اعتلاي عمومي به استان ها ابلاغ شدكه پس از ارزيابي هاي سال گذشته اجراي آن با توفيقات خوبي همراه بود.

وي سامان دهي و بهسازي نيروي انساني را ازجدي ترين برنامه هاي آموزش وپرورش دولت يازدهم عنوان كرد وافزود: سامان دهي در 80 درصد استان ها به صورت مطلوب صورت گرفت و باعث شدكل ساعات مازاد نيروي انساني آموزش وپرورش  به  زير 50 هزار ساعت برسد در صورتي كه اين آمار در ابتداي دولت يازدهم  به بيش از 300 هزار ساعت مي رسيد.

سليمي جهرمي ادامه داد: در سال تحصيلي 93-92  ميزان ساعات حق التدريس يك ميليون و 400 هزار ساعت بود كه در سال آينده اش  با بازنشستگي قريب  به 25 هزار معلم  و عدم استخدام حتي يك نفر  ميزان ساعات حق التدريس به يك ميليون و 30 هزار ساعت كاهش يافت كه اين نشان از موفقيت طرح سامان دهي نيروي انساني در مدارس مي باشد.

رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات با بيان اينكه  از ابتدايي دولت يازدهم تاكنون  بيش از 70 هزار نيروي انساني درآموزش وپرورش بازنشسته شده اند، تصريح كرد:  در طول اين 3 سال  بدون استخدام حتي يك نفر  و با سامان دهي  نيروي انساني  و استفاده  بهينه  از ساعات نيروهاي مازاد ، آموزش وپرورش توانست بيش از 2 هزار ميليارد تومان صرفه جويي كند كه از محل اين صرفه جويي آموزش وپرورش توانست فوق العاده شغل معلمان ابتدايي و متوسطه را ترميم و فوق العاده ويژه مناطق مرزي را بدون كمك مالي دولت برقرار كند.

وي بهسازي نيروي انساني را مهم خواند و افزود: بايد براي معلمان كتب جديد التأليف پايه دهم كلاس هايي را برگزار كنيم تا معلمان بتوانند با دانش بيشتر در اين كلاس ها حضور پيدا كنند.

وي از تنظيم و تدوين دستورالعمل جامع برنامه ريزي وسامان دهي نيروي انساني به استان ها خبر داد و تصريح كرد: براساس  تفاهم نامه اي كه با استان ها  انجام شده، استان ها بايد نيروي انساني موردنياز خود را براساس تعداد دانش آموز، تعداد كلاس و استاندارد دانش آموز دركلاس مبتني بر سامانه سناد و بكفا مديريت كنند.

صرفه جويي يك هزارميليارد توماني آموزش وپرورش در بحث سامان دهي نيروي انساني سال 95-94

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author