صدور مجوز راه اندازي هفت پژوهشسراي دانش آموزي جديد در استان

صدور مجوز راه اندازي هفت پژوهشسراي دانش آموزي جديد در استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خوزستان، محمد تقی زاده با اشاره به رشد کمی پژوهشسرا های دانش آموزی اظهاركرد: استان خوزستان در سال 92 تعداد 11 پژوهشسرا داشت که این تعداد در حال حاضر به 33 مرکز  فعال رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان در مورد ضرورت راه اندازی پژوهشسراها تصريح كرد: توجه به رشد و پرورش خلاقیت ها و ارتقای دانایی و توانایی دانش آموزان متناسب با استعدادها و تفاوت فردی آنها یکی از اهداف آموزش و پرورش است که به دلیل محدودیت های موجود در فضای مدرسه و کثرت دانش آموزان درکلاس های درس به طور کامل تحقق نیافته است و کادر مدرسه جوابگوی کنجکاوی های دانش آموزان علاقمند نیستند.

وی تشویق و ترغیب دانش آموزان به تلفیق دانش نظری و فعالیت های علمی وکاربردی و رشد و توسعه بنیه علمی و پژوهشی دانش آموزان به منظور ایجاد توانایی نظریه پردازی را از دیگر اهداف راه اندازی پژوهشسراها دانست.

صدور مجوز راه اندازي هفت پژوهشسراي دانش آموزي جديد در استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خوزستان، محمد تقی زاده با اشاره به رشد کمی پژوهشسرا های دانش آموزی اظهاركرد: استان خوزستان در سال 92 تعداد 11 پژوهشسرا داشت که این تعداد در حال حاضر به 33 مرکز  فعال رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان در مورد ضرورت راه اندازی پژوهشسراها تصريح كرد: توجه به رشد و پرورش خلاقیت ها و ارتقای دانایی و توانایی دانش آموزان متناسب با استعدادها و تفاوت فردی آنها یکی از اهداف آموزش و پرورش است که به دلیل محدودیت های موجود در فضای مدرسه و کثرت دانش آموزان درکلاس های درس به طور کامل تحقق نیافته است و کادر مدرسه جوابگوی کنجکاوی های دانش آموزان علاقمند نیستند.

وی تشویق و ترغیب دانش آموزان به تلفیق دانش نظری و فعالیت های علمی وکاربردی و رشد و توسعه بنیه علمی و پژوهشی دانش آموزان به منظور ایجاد توانایی نظریه پردازی را از دیگر اهداف راه اندازی پژوهشسراها دانست.

صدور مجوز راه اندازي هفت پژوهشسراي دانش آموزي جديد در استان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author