شاخص طرح شهاب در شهرستان های استان تهران 2 درصد بالاتر از استاندارد وزارتی است

شاخص طرح شهاب در شهرستان های استان تهران 2 درصد بالاتر از استاندارد وزارتی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران، علیرضا کمرئی، با اشاره به این که  طرح شهاب در دو منطقه قرچک و شهریار ویژه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی به تعداد  29 هزار نفر دانش آموز اجرا می شود، گفت: ثبت اطلاعات در سامانه همگام نسبت به سال قبل  رشد چشمگیر 97.68 درصدی داشته است که نسبت به استاندارد وزارتی که 95 درصد است 68/2 درصد بالاتر است.

کمرئی ادامه داد: طرح شهاب در شهرستان های استان تهران، با هدف شناسایی دانش آموزان برتر و سرآمد در 8 حوزۀ استعدادی از پایۀ چهارم ابتدایی شروع می شود و تا پایان دورۀ متوسطه ادامه داد.

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، در ادامه ایجاد انگیزه برای دانش آموزان برتر و ایجاد باور هویت ملی و دینی را از دیگر اهداف این طرح برشمرده و تصریح کرد: در مجموع 1700 نفر نیروی انسانی در قالب کارشناسان حوزۀ ستادی، استان، شهرستان، مدیران و معلمان در این طرح حضور داشته اند.

گفتني است؛ این طرح در سال آینده به چهار منطقۀ شهر قدس، بهارستان، دماوند و کهریزک نیز گسترش می یابد.

شاخص طرح شهاب در شهرستان های استان تهران 2 درصد بالاتر از استاندارد وزارتی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران، علیرضا کمرئی، با اشاره به این که  طرح شهاب در دو منطقه قرچک و شهریار ویژه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی به تعداد  29 هزار نفر دانش آموز اجرا می شود، گفت: ثبت اطلاعات در سامانه همگام نسبت به سال قبل  رشد چشمگیر 97.68 درصدی داشته است که نسبت به استاندارد وزارتی که 95 درصد است 68/2 درصد بالاتر است.

کمرئی ادامه داد: طرح شهاب در شهرستان های استان تهران، با هدف شناسایی دانش آموزان برتر و سرآمد در 8 حوزۀ استعدادی از پایۀ چهارم ابتدایی شروع می شود و تا پایان دورۀ متوسطه ادامه داد.

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، در ادامه ایجاد انگیزه برای دانش آموزان برتر و ایجاد باور هویت ملی و دینی را از دیگر اهداف این طرح برشمرده و تصریح کرد: در مجموع 1700 نفر نیروی انسانی در قالب کارشناسان حوزۀ ستادی، استان، شهرستان، مدیران و معلمان در این طرح حضور داشته اند.

گفتني است؛ این طرح در سال آینده به چهار منطقۀ شهر قدس، بهارستان، دماوند و کهریزک نیز گسترش می یابد.

شاخص طرح شهاب در شهرستان های استان تهران 2 درصد بالاتر از استاندارد وزارتی است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author