سياست آموزش و پرورش در حوزه تربيت بدني استقرار و نهادينه سازي برنامه هاي ورزشي است

سياست آموزش و پرورش در حوزه تربيت بدني استقرار و نهادينه سازي برنامه هاي ورزشي است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، پيش از ظهر امروز مهرزاد حميدي در جلسه معارفه مدير كل جديد تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي كه در ساختمان مرحوم علاقه مندان برگزار شد، با تبريك ولادت حضرت عالي (ع) ، اظهار كرد: معاونت تربيت بدني و سلامت در مدت دوسال ونيم گذشته برنامه هاي متنوعي را آغاز

كرده است كه المپيادهاي درون مدرسه اي ، كانون هاي درون و برون مدرسه اي، نرمش صبحگاهي، حياط پويا، مدرسه قهرمان وكانون هاي استعداديابي بخشي از برنامه هاست.

وي با بيان اينكه در حال حاضر برنامه جديدي در حوزه تربيت بدني تعريف نشده است، تصريح كرد: يك سال و نيم باقي

مانده اين دولت ، مصمم هستيم كه فعاليت هاي تعريف شده در طول دوران دولت يازدهم را نهادينه سازي و استقرار بخشيم و در اين مسير انتصاب مدير كل جديد تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي مي تواند به اين امر سرعت ويژه اي بدهد.

معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: مخاطب برنامه هاي معاونت تربيت بدني و سلامت

13 ميليون دانش آموز كشور است و رمز موفقيت آن روحيه همدلي و همكاري مضاعف نيروهاي تربيت بدني در تمام كشور مي باشد.

حميدي گفت: كار تيمي همدلانه و تعاطي افكار و هماهنگي هاي موجود و استفاده از سرمايه اجتماعي نيروهاي زنده در آموزش و پرورش مي تواند زمينه مناسبي براي اجرا و نهاينه سازي برنامه هاي آموزش و پرورش باشد.

سياست آموزش و پرورش در حوزه تربيت بدني استقرار و نهادينه سازي برنامه هاي ورزشي است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، پيش از ظهر امروز مهرزاد حميدي در جلسه معارفه مدير كل جديد تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي كه در ساختمان مرحوم علاقه مندان برگزار شد، با تبريك ولادت حضرت عالي (ع) ، اظهار كرد: معاونت تربيت بدني و سلامت در مدت دوسال ونيم گذشته برنامه هاي متنوعي را آغاز

كرده است كه المپيادهاي درون مدرسه اي ، كانون هاي درون و برون مدرسه اي، نرمش صبحگاهي، حياط پويا، مدرسه قهرمان وكانون هاي استعداديابي بخشي از برنامه هاست.

وي با بيان اينكه در حال حاضر برنامه جديدي در حوزه تربيت بدني تعريف نشده است، تصريح كرد: يك سال و نيم باقي

مانده اين دولت ، مصمم هستيم كه فعاليت هاي تعريف شده در طول دوران دولت يازدهم را نهادينه سازي و استقرار بخشيم و در اين مسير انتصاب مدير كل جديد تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي مي تواند به اين امر سرعت ويژه اي بدهد.

معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: مخاطب برنامه هاي معاونت تربيت بدني و سلامت

13 ميليون دانش آموز كشور است و رمز موفقيت آن روحيه همدلي و همكاري مضاعف نيروهاي تربيت بدني در تمام كشور مي باشد.

حميدي گفت: كار تيمي همدلانه و تعاطي افكار و هماهنگي هاي موجود و استفاده از سرمايه اجتماعي نيروهاي زنده در آموزش و پرورش مي تواند زمينه مناسبي براي اجرا و نهاينه سازي برنامه هاي آموزش و پرورش باشد.

سياست آموزش و پرورش در حوزه تربيت بدني استقرار و نهادينه سازي برنامه هاي ورزشي است

بک لینک رنک 7

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author