سواحل مکران لازمه توسعه پایدار و توسعه سرمایه انسانی است

سواحل مکران لازمه توسعه پایدار و توسعه سرمایه انسانی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سیستان و بلوچستان، علي اصغر فاني در همایش خیرین مدرسه سازسواحل مکران در چابهار اظهار داشت:سرمایه کشورها از سه جز تشکیل شده، سرمایه انسانی، فیزیکی و طبیعی که مهمترین آن نیروی انسانی می باشد.

فانی افزود: سرمایه انسانی مهمترین سرمایه است و شاخصه توسعه یافتگی جوامع سهم سرمایه انسانی می باشد وآن را اموزش و پرورش تامین می کند

وزیر آموزش و پرورش خروجی آموزش و پرورش را ورودی جامعه یا دانشگاه دانست و بیان داشت:هر چه در آموزش وپرورش سرمایه گذاری شود کم است وهر هزینه ای در آموزش و پرورش یک سرمایه است.

فانی ادامه داد: در دولت تدبیر وامید ۴استان در اولویت برای حرکت بیشتر توسعه یافتگی قراردارند که استان سیستان و بلوچستان یکی از آنهاست و در وزارتخانه شورایی در همین راستا تشکیل دادیم که ارگانهای زیادی در آن عضو هستند وازبرکت این شورا اقدامات بسیار خوبی شکل گرفته است

وی تصریح نمود: برای ارتقا آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان باید دوکار صورت گیرد ، تأمین فضای کالبدی مدارس و نیروی انسانی متخصص برای تدریس در مدارس.

وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: اگرمعلم متعهد و با شهامت نداشته باشیم به توسعه نخواهیم رسید و نیروی انسانی مهم و تعیین کننده است.

فانی ادامه داد: مهمتر اینکه نیروی انسانی جهت ماندگاری باید بومی باشد که این مورد در دولت تدبیر و امید پیگیری،اجرا و از اولویت های آموزش و پرورش جهت ماندگاری نیروها در مناطق بوده است.

وی حضور خیرین در این جلسه را حاوی یک پیام مهم دانست و اظهار داشت: ماهمه برای ایران می اندیشیم و برای ما فکر و نژاد و مذهب مهم نیست و در خدمت هم هستیم،حضور شما خیرین مدرسه ساز افتخاری برای نظام است و نشانه اعتماد شما نسبت به نظام و حاکمیت است.

سواحل مکران لازمه توسعه پایدار و توسعه سرمایه انسانی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سیستان و بلوچستان، علي اصغر فاني در همایش خیرین مدرسه سازسواحل مکران در چابهار اظهار داشت:سرمایه کشورها از سه جز تشکیل شده، سرمایه انسانی، فیزیکی و طبیعی که مهمترین آن نیروی انسانی می باشد.

فانی افزود: سرمایه انسانی مهمترین سرمایه است و شاخصه توسعه یافتگی جوامع سهم سرمایه انسانی می باشد وآن را اموزش و پرورش تامین می کند

وزیر آموزش و پرورش خروجی آموزش و پرورش را ورودی جامعه یا دانشگاه دانست و بیان داشت:هر چه در آموزش وپرورش سرمایه گذاری شود کم است وهر هزینه ای در آموزش و پرورش یک سرمایه است.

فانی ادامه داد: در دولت تدبیر وامید ۴استان در اولویت برای حرکت بیشتر توسعه یافتگی قراردارند که استان سیستان و بلوچستان یکی از آنهاست و در وزارتخانه شورایی در همین راستا تشکیل دادیم که ارگانهای زیادی در آن عضو هستند وازبرکت این شورا اقدامات بسیار خوبی شکل گرفته است

وی تصریح نمود: برای ارتقا آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان باید دوکار صورت گیرد ، تأمین فضای کالبدی مدارس و نیروی انسانی متخصص برای تدریس در مدارس.

وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: اگرمعلم متعهد و با شهامت نداشته باشیم به توسعه نخواهیم رسید و نیروی انسانی مهم و تعیین کننده است.

فانی ادامه داد: مهمتر اینکه نیروی انسانی جهت ماندگاری باید بومی باشد که این مورد در دولت تدبیر و امید پیگیری،اجرا و از اولویت های آموزش و پرورش جهت ماندگاری نیروها در مناطق بوده است.

وی حضور خیرین در این جلسه را حاوی یک پیام مهم دانست و اظهار داشت: ماهمه برای ایران می اندیشیم و برای ما فکر و نژاد و مذهب مهم نیست و در خدمت هم هستیم،حضور شما خیرین مدرسه ساز افتخاری برای نظام است و نشانه اعتماد شما نسبت به نظام و حاکمیت است.

سواحل مکران لازمه توسعه پایدار و توسعه سرمایه انسانی است

استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author