سازمان نهضت سوادآموزي بايد برنامه هاي خود را در جهت تحكيم سواد و جلوگيري از بازگشت بي سوادي تنظيم كند

سازمان نهضت سوادآموزي بايد برنامه هاي خود را در جهت تحكيم سواد و جلوگيري از بازگشت بي سوادي تنظيم كند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز علي اصغر فاني درديدار با مديران سازمان نهضت سوادآموزي كه با حضور عليرضا جدايي رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي ، محمد فاضل مديركل دفتر وزارتي و رضا مددي مشاور وزير و رئيس ستاد اجرايي سند تحول بنيادين درساختمان مركزي سازمان نهضت سوادآموزي برگزارشد، اظهار كرد:آموزش وپرورش مصمم است تا در مدت باقي مانده اين دولت، گزارشي از اقدامات انجام شده در بخش هاي مختلف خود را به دور از شتاب زدگي و آمارسازي و مبتني بر تعمق و تدبير در امور تنظيم كند تا بتواند مبناي عملي بر مديران آينده كشور باشد.

وي با بيان اينكه برگزاري جلسات ارائه گزارش عملكرد هر بخش به نوعي خودارزيابي سازمان محسوب مي شود، تصريح كرد: در تنظيم اين گزارش ها بايد تحليل آموزش وپرورش سال 92، احصاي چالش هاي پيش رو و نتايج اقدامات صورت گرفته ارائه شود به طوري كه خروجي اين اقدامات براي مردم قابل فهم و درك باشد.

عضوكابينه تدبير و اميد ادامه داد: در اين گزارش ها بايد مجموعه ضعف ها و قوت هاي  شناسايي شده و سپس سياست هاي اقدامي آموزش وپرورش درجهت مقابله با ضعف ها به طور كامل اعلام شود به طوري كه اقدامات اين دولت در تشكيل شوراي عالي پشتيباني سوادآموزي، فعال شدن استانداران درجهت مقابله با بي سوادي و مصوبات هيئت دولت در ريشه كني بي سوادي در كشور نمونه هايي از سياست هاي آموزش وپرورش تلقي مي شود.

وزيرآموزش وپرورش با اشاره به جمعيت يك ميليون و 277 هزار بي سواد زير 50 سال كشور، گفت: بايد برنامه منسجم و زمان بندي شده اي را تدوين كنيم تا طي چندسال آينده اين تعداد بي سواد، تحت پوشش برنامه هاي سوادآموزي قرار بگيرند. آموزش وپرورش از ابتداي دولت يازدهم با تأكيد بر انسداد مبادي بي سوادي توانسته است از افزايش جمعيت بي سوادان كشور جلوگيري كند كه در دو سال گذشته 71 هزاركودك بازمانده تحصيل با اتخاذ اين سياست به مدارس بازگردانده شده اند كه اين افتخار بزرگي براي آموزش وپرورش دولت تدبير و اميد محسوب مي شود.

وي با بيان اينكه نبايد دوره تحصيل را براي سوادآموزي افراد كاهش داد، اظهاركرد: هرچقدر طول دوران تحصيل كم شود دوره تحكيم سوادكم شده و در نهايت بازگشت به بي سوادي افزايش خواهديافت.

فاني خاطرنشان كرد: سازمان نهضت سوادآموزي براي تأمين مدرسين دوره هاي سوادآموزي خود بايد از ظرفيت 760 هزار بازنشسته وزارت آموزش وپرورش كه حداقل 30 سال در مدارس كار كرده اند استفاده كند و وزارت آموزش وپرورش آمادگي دارد تا در جهت ريشه كني بي سوادي در كشور گام هاي مؤثري را با كمك ديگر نهادهاي دولتي و غيردولتي كشور بردارد.

گفتني است؛ در پايان اين مراسم علي اصغر فاني وزيرآموزش وپرورش از نمايشگاه دستاوردها، توليدات رسانه اي و محتواي آموزشي و پژوهشي سازمان ديدن كرد.

سازمان نهضت سوادآموزي بايد برنامه هاي خود را در جهت تحكيم سواد و جلوگيري از بازگشت بي سوادي تنظيم كند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز علي اصغر فاني درديدار با مديران سازمان نهضت سوادآموزي كه با حضور عليرضا جدايي رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي ، محمد فاضل مديركل دفتر وزارتي و رضا مددي مشاور وزير و رئيس ستاد اجرايي سند تحول بنيادين درساختمان مركزي سازمان نهضت سوادآموزي برگزارشد، اظهار كرد:آموزش وپرورش مصمم است تا در مدت باقي مانده اين دولت، گزارشي از اقدامات انجام شده در بخش هاي مختلف خود را به دور از شتاب زدگي و آمارسازي و مبتني بر تعمق و تدبير در امور تنظيم كند تا بتواند مبناي عملي بر مديران آينده كشور باشد.

وي با بيان اينكه برگزاري جلسات ارائه گزارش عملكرد هر بخش به نوعي خودارزيابي سازمان محسوب مي شود، تصريح كرد: در تنظيم اين گزارش ها بايد تحليل آموزش وپرورش سال 92، احصاي چالش هاي پيش رو و نتايج اقدامات صورت گرفته ارائه شود به طوري كه خروجي اين اقدامات براي مردم قابل فهم و درك باشد.

عضوكابينه تدبير و اميد ادامه داد: در اين گزارش ها بايد مجموعه ضعف ها و قوت هاي  شناسايي شده و سپس سياست هاي اقدامي آموزش وپرورش درجهت مقابله با ضعف ها به طور كامل اعلام شود به طوري كه اقدامات اين دولت در تشكيل شوراي عالي پشتيباني سوادآموزي، فعال شدن استانداران درجهت مقابله با بي سوادي و مصوبات هيئت دولت در ريشه كني بي سوادي در كشور نمونه هايي از سياست هاي آموزش وپرورش تلقي مي شود.

وزيرآموزش وپرورش با اشاره به جمعيت يك ميليون و 277 هزار بي سواد زير 50 سال كشور، گفت: بايد برنامه منسجم و زمان بندي شده اي را تدوين كنيم تا طي چندسال آينده اين تعداد بي سواد، تحت پوشش برنامه هاي سوادآموزي قرار بگيرند. آموزش وپرورش از ابتداي دولت يازدهم با تأكيد بر انسداد مبادي بي سوادي توانسته است از افزايش جمعيت بي سوادان كشور جلوگيري كند كه در دو سال گذشته 71 هزاركودك بازمانده تحصيل با اتخاذ اين سياست به مدارس بازگردانده شده اند كه اين افتخار بزرگي براي آموزش وپرورش دولت تدبير و اميد محسوب مي شود.

وي با بيان اينكه نبايد دوره تحصيل را براي سوادآموزي افراد كاهش داد، اظهاركرد: هرچقدر طول دوران تحصيل كم شود دوره تحكيم سوادكم شده و در نهايت بازگشت به بي سوادي افزايش خواهديافت.

فاني خاطرنشان كرد: سازمان نهضت سوادآموزي براي تأمين مدرسين دوره هاي سوادآموزي خود بايد از ظرفيت 760 هزار بازنشسته وزارت آموزش وپرورش كه حداقل 30 سال در مدارس كار كرده اند استفاده كند و وزارت آموزش وپرورش آمادگي دارد تا در جهت ريشه كني بي سوادي در كشور گام هاي مؤثري را با كمك ديگر نهادهاي دولتي و غيردولتي كشور بردارد.

گفتني است؛ در پايان اين مراسم علي اصغر فاني وزيرآموزش وپرورش از نمايشگاه دستاوردها، توليدات رسانه اي و محتواي آموزشي و پژوهشي سازمان ديدن كرد.

سازمان نهضت سوادآموزي بايد برنامه هاي خود را در جهت تحكيم سواد و جلوگيري از بازگشت بي سوادي تنظيم كند

لردگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author