سازمان بايداساس‌نامه پژوهشي درسطح دانش آموزان طراحي و اجراكند

سازمان بايداساس‌نامه پژوهشي درسطح دانش آموزان طراحي و اجراكند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  پيش از ظهر امروز علي اصغر فاني در جلسه گزارش عملكرد سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي در دولت يازدهم و هم چنين ارائه برنامه هاي پيش رو تا پايان اين دولت كه در ساختمان اصلي سازمان و با حضور عليرضا جدايي رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي ، محمد فاضل مدير كل دفتر وزارتي ، رضا مددي رئيس ستاد اجرايي سند تحول بنيادين و جبار رضايي مشاور وزير آموزش وپرورش برگزار شد، اظهار كرد: ارائه گزارش عملكرد توسط بخش هاي مختلف مي تواند علاوه بر خودارزيابي نسبت به برنامه هاي انجام شده، نيم نگاهي به آينده داشته باشد به طوري كه برنامه هاي در پيش رو، در مدت باقي مانده اين دولت به سرانجام برسد.

وي با بيان اينكه در تنظيم گزارش مديريتي بايد تصويري از شرايط تحويل آموزش وپرورش در آغاز فعاليت دولت يازدهم ارائه شود، تصريح كرد: بيان چالش ها، ضعف و نقاط قوت بايد مبناي انجام اقدامات آموزش وپرورش قرار گيرد تا بتوانيم متناظر هر چالشي ، يك اقدام عملي را تعريف كنيم.

عضو كابينه تدبير واميد باتاكيدبر ارائه گزارش واقعي ازاقدامات انجام شده بدور از هيجانات كاذب، افزود: بايد در تنظيم گزارش ، اقدامات انجام شده و برنامه هاي پيش رو منطبق بر بندهاي سند تحول بنيادين و سياست هاي پنج گانه آموزش وپرورش باشد به طوري كه خروجي اين گزارش بتواند براي مخاطبين و جامعه تصويري از عملكرد آموزش وپرورش را ارائه كند.

وزير ‌آموزش وپرورش افزود: در فرصت باقي مانده اين دولت، اولويت بندي اقدامات به گونه اي مديريت شود تا بر اجراي كامل برنامه هاي اصولي خدشه اي وارد نشود و بتوانيم برنامه هاي اولويت دار نظام تعليم وتربيت براي مديران آينده آموزش وپرورش را پيشنهاد كنيم.

عضوكابينه تدبير واميد با اشاره به اجراي شتاب‌زده نظام تحصيلي 6.3.3 تصريح كرد: درشهريورماه 92 و آغاز بكار آموزش وپرورش دولت يازدهم در بازديد ازمعاونت ابتدايي گزارش شد كه با اجراي اين سياست باكمبود 24 هزارمعلم مواجه هستيم وبراي حل آن هم هيچ راهكاري درنظرنگرفته شد.

وي با اشاره به حل بسياري از معضلات اجراي سندتحول بنيادين، خاطرنشان كرد: امسال پايه دهم تحصيلي درمدارس استقرار پيدا مي‌كندكه بادرنظرگرفتن زيرشاخه ها، تاليف، آماده سازي، چاپ وتوزيع 140 عنوان كتاب درسي ويژه اين پايه كار مهمي بوده است، علاوه برآن دراين مدت ازفعاليت دولت يازدهم هرسال سازمان پژوهش كتاب هاي مربوط به پايه هاي ششم، هفتم، هشتم و نهم را چاپ و همچنين كتاب هاي پايه هاي سوم تا ششم را نيزاصلاح كرده است كه حجم و نيروي زيادي از آموزش وپرورش، مصروف اين موضوع شده است.

فاني با بيان اينكه سازمان پژوهش بايد ميزان اثربخشي نرم افزارهاي توليدشده سازمان بر يادگيري دانش آموزان رابه صورت علمي رصد كند، اظهاركرد: اجراي طرح معلمان مولف، بررسي و متناسب سازي حجم مباحث درسي با ساعات آموزشي، اجراي الكترونيك توسعه اعتباربخشي كتاب هاي درسي به كمك معلمان و همچنين برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت تلفيقي معلمان براي كتب جديدالتاليف از اقدامات مهم سازمان پژوهش دراين دوره است.  

سازمان بايداساس‌نامه پژوهشي درسطح دانش آموزان طراحي و اجراكند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  پيش از ظهر امروز علي اصغر فاني در جلسه گزارش عملكرد سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي در دولت يازدهم و هم چنين ارائه برنامه هاي پيش رو تا پايان اين دولت كه در ساختمان اصلي سازمان و با حضور عليرضا جدايي رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي ، محمد فاضل مدير كل دفتر وزارتي ، رضا مددي رئيس ستاد اجرايي سند تحول بنيادين و جبار رضايي مشاور وزير آموزش وپرورش برگزار شد، اظهار كرد: ارائه گزارش عملكرد توسط بخش هاي مختلف مي تواند علاوه بر خودارزيابي نسبت به برنامه هاي انجام شده، نيم نگاهي به آينده داشته باشد به طوري كه برنامه هاي در پيش رو، در مدت باقي مانده اين دولت به سرانجام برسد.

وي با بيان اينكه در تنظيم گزارش مديريتي بايد تصويري از شرايط تحويل آموزش وپرورش در آغاز فعاليت دولت يازدهم ارائه شود، تصريح كرد: بيان چالش ها، ضعف و نقاط قوت بايد مبناي انجام اقدامات آموزش وپرورش قرار گيرد تا بتوانيم متناظر هر چالشي ، يك اقدام عملي را تعريف كنيم.

عضو كابينه تدبير واميد باتاكيدبر ارائه گزارش واقعي ازاقدامات انجام شده بدور از هيجانات كاذب، افزود: بايد در تنظيم گزارش ، اقدامات انجام شده و برنامه هاي پيش رو منطبق بر بندهاي سند تحول بنيادين و سياست هاي پنج گانه آموزش وپرورش باشد به طوري كه خروجي اين گزارش بتواند براي مخاطبين و جامعه تصويري از عملكرد آموزش وپرورش را ارائه كند.

وزير ‌آموزش وپرورش افزود: در فرصت باقي مانده اين دولت، اولويت بندي اقدامات به گونه اي مديريت شود تا بر اجراي كامل برنامه هاي اصولي خدشه اي وارد نشود و بتوانيم برنامه هاي اولويت دار نظام تعليم وتربيت براي مديران آينده آموزش وپرورش را پيشنهاد كنيم.

عضوكابينه تدبير واميد با اشاره به اجراي شتاب‌زده نظام تحصيلي 6.3.3 تصريح كرد: درشهريورماه 92 و آغاز بكار آموزش وپرورش دولت يازدهم در بازديد ازمعاونت ابتدايي گزارش شد كه با اجراي اين سياست باكمبود 24 هزارمعلم مواجه هستيم وبراي حل آن هم هيچ راهكاري درنظرنگرفته شد.

وي با اشاره به حل بسياري از معضلات اجراي سندتحول بنيادين، خاطرنشان كرد: امسال پايه دهم تحصيلي درمدارس استقرار پيدا مي‌كندكه بادرنظرگرفتن زيرشاخه ها، تاليف، آماده سازي، چاپ وتوزيع 140 عنوان كتاب درسي ويژه اين پايه كار مهمي بوده است، علاوه برآن دراين مدت ازفعاليت دولت يازدهم هرسال سازمان پژوهش كتاب هاي مربوط به پايه هاي ششم، هفتم، هشتم و نهم را چاپ و همچنين كتاب هاي پايه هاي سوم تا ششم را نيزاصلاح كرده است كه حجم و نيروي زيادي از آموزش وپرورش، مصروف اين موضوع شده است.

فاني با بيان اينكه سازمان پژوهش بايد ميزان اثربخشي نرم افزارهاي توليدشده سازمان بر يادگيري دانش آموزان رابه صورت علمي رصد كند، اظهاركرد: اجراي طرح معلمان مولف، بررسي و متناسب سازي حجم مباحث درسي با ساعات آموزشي، اجراي الكترونيك توسعه اعتباربخشي كتاب هاي درسي به كمك معلمان و همچنين برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت تلفيقي معلمان براي كتب جديدالتاليف از اقدامات مهم سازمان پژوهش دراين دوره است.  

سازمان بايداساس‌نامه پژوهشي درسطح دانش آموزان طراحي و اجراكند

موزیک جوان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author