رشد 30 درصدي سواد آموزي در استان سیستان و بلوچستان

رشد 30 درصدي سواد آموزي در استان سیستان و بلوچستان

به گزارش اداره روابط عمومی  واطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان وبلوچستان، علي باقرزاده  درگردهمایی آموزشی- توجیهی روسای ادارات سواد آموزی استان  كه در شهرستان چابهاربرگزارشد، اظهاركرد: همکاران در بخش های مختلف آموزش و پرورش می توانند نقش موثری در زمینه شناسایی افراد بی سواد و بازمانده از تحصیل ایفا كنند.

وی با بيان اين كه نگاه ویژه همکاران می تواند نقش مؤثری در ریشه کنی بیسوادی داشته باشد، افزود : با نگاه ویژه همکاران و اهداف سازمان سوادآموزی در خصوص برنامه های جدید واستفاده از تجارب سال گذشته درثبت اطلاعات در پایگاه های سوادآموزی امیدواریم در سال تحصیلی آینده تعداد اولیای بی سواد و بی سوادان جامعه به حداقل برسد.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با اشاره به اين كه سیستان و بلوچستان نسبت به عملکرد دیگر استان ها در جایگاه نخست قراردارد، تصریح کرد: استان سیستان و بلوچستان درمقایسه باسال گذشته 30 درصد در امر سواد آموزي رشد داشته است.

رشد 30 درصدي سواد آموزي در استان سیستان و بلوچستان

به گزارش اداره روابط عمومی  واطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان وبلوچستان، علي باقرزاده  درگردهمایی آموزشی- توجیهی روسای ادارات سواد آموزی استان  كه در شهرستان چابهاربرگزارشد، اظهاركرد: همکاران در بخش های مختلف آموزش و پرورش می توانند نقش موثری در زمینه شناسایی افراد بی سواد و بازمانده از تحصیل ایفا كنند.

وی با بيان اين كه نگاه ویژه همکاران می تواند نقش مؤثری در ریشه کنی بیسوادی داشته باشد، افزود : با نگاه ویژه همکاران و اهداف سازمان سوادآموزی در خصوص برنامه های جدید واستفاده از تجارب سال گذشته درثبت اطلاعات در پایگاه های سوادآموزی امیدواریم در سال تحصیلی آینده تعداد اولیای بی سواد و بی سوادان جامعه به حداقل برسد.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با اشاره به اين كه سیستان و بلوچستان نسبت به عملکرد دیگر استان ها در جایگاه نخست قراردارد، تصریح کرد: استان سیستان و بلوچستان درمقایسه باسال گذشته 30 درصد در امر سواد آموزي رشد داشته است.

رشد 30 درصدي سواد آموزي در استان سیستان و بلوچستان

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author