رسيدگي به وضعيت 8 ميليون و 700 هزار پرونده درماني فرهنگيان در سال 94

رسيدگي به وضعيت 8 ميليون و 700 هزار پرونده درماني فرهنگيان در سال 94

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،  فرشيد سياري با بيان  اينكه مدت قرارداد بيمه تكميلي فرهنگيان از اول خرداد ماه 94 تا پايان شهريورماه 95 است ، گفت: در سال جاري بيش از يك ميليون و ششصد هزار نفر از فرهنگيان و خانواده تحت تكفل ايشان با همكاري شركت آتيه سازان حافظ تحت پوشش قرار گرفته اند.

وي ادامه داد: اهتمام لازم براي مديريت صحيح منابع وانتخاب روش مناسب به كارگرفته شد تا با پرداخت كمترين حق بيمه (30 هزار تومان به ازاي هر نفر) قرارداد درمان تكميلي اجرا شود.

مدير كل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در اين قرارداد كليه اعمال جراحي و خدمات درماني بدون سقف بوده و براساس تعرفه هاي مصوب قابل پرداخت مي باشد، تصريح كرد: در ده ماه گذشته خدمات درماني در بيش از 9000 مركز درماني انجام شده و بيش از 8 ميليون و 700 هزار پرونده با هزينه اي بالغ بر 4 هزار ميليارد ريال رسيدگي شده است، درنظر داريم اين بيمه با مناسب با حق بيمه مطلوب و حداكثر ويژگي در سال 95 ادامه پيدا كند.

سياري خاطرنشان كرد: آموزش و پرورش درنظر دارد اين بيمه با همين شرايط و با حداقل افزايش حق بيمه در سال جاري ادامه پيدا كند.

رسيدگي به وضعيت 8 ميليون و 700 هزار پرونده درماني فرهنگيان در سال 94

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،  فرشيد سياري با بيان  اينكه مدت قرارداد بيمه تكميلي فرهنگيان از اول خرداد ماه 94 تا پايان شهريورماه 95 است ، گفت: در سال جاري بيش از يك ميليون و ششصد هزار نفر از فرهنگيان و خانواده تحت تكفل ايشان با همكاري شركت آتيه سازان حافظ تحت پوشش قرار گرفته اند.

وي ادامه داد: اهتمام لازم براي مديريت صحيح منابع وانتخاب روش مناسب به كارگرفته شد تا با پرداخت كمترين حق بيمه (30 هزار تومان به ازاي هر نفر) قرارداد درمان تكميلي اجرا شود.

مدير كل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در اين قرارداد كليه اعمال جراحي و خدمات درماني بدون سقف بوده و براساس تعرفه هاي مصوب قابل پرداخت مي باشد، تصريح كرد: در ده ماه گذشته خدمات درماني در بيش از 9000 مركز درماني انجام شده و بيش از 8 ميليون و 700 هزار پرونده با هزينه اي بالغ بر 4 هزار ميليارد ريال رسيدگي شده است، درنظر داريم اين بيمه با مناسب با حق بيمه مطلوب و حداكثر ويژگي در سال 95 ادامه پيدا كند.

سياري خاطرنشان كرد: آموزش و پرورش درنظر دارد اين بيمه با همين شرايط و با حداقل افزايش حق بيمه در سال جاري ادامه پيدا كند.

رسيدگي به وضعيت 8 ميليون و 700 هزار پرونده درماني فرهنگيان در سال 94

خرید بک لینک

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author