راهبرد آموزش و پرورش کاهش تمرکز است

راهبرد آموزش و پرورش کاهش تمرکز است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان ، مهدي نوید ادهم در جلسه شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان گفت: مسأله زیرنظامها در سند تحول بنیادین موضوع اصلی مورد بررسی شورای عالی آموزش و پرورش است که تصویب آن می تواند پایه اصلی برنامه ششم توسعه باشد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: در زیرنظام مسائل مالی سند تحول ، تعریف منابع جدید مالی تنها راه برون رفت از مشکلات مالی نیست بلکه استفاده بهینه از منابع موجود در اولویت است.

وي با تأکید براهمیت مدیریت صحیح در آموزش و پرورش از تشکیل مرکزی با هدف آموزش مدیریت آموزشگاهی خبر داد.

 

راهبرد آموزش و پرورش کاهش تمرکز است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان ، مهدي نوید ادهم در جلسه شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان گفت: مسأله زیرنظامها در سند تحول بنیادین موضوع اصلی مورد بررسی شورای عالی آموزش و پرورش است که تصویب آن می تواند پایه اصلی برنامه ششم توسعه باشد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: در زیرنظام مسائل مالی سند تحول ، تعریف منابع جدید مالی تنها راه برون رفت از مشکلات مالی نیست بلکه استفاده بهینه از منابع موجود در اولویت است.

وي با تأکید براهمیت مدیریت صحیح در آموزش و پرورش از تشکیل مرکزی با هدف آموزش مدیریت آموزشگاهی خبر داد.

 

راهبرد آموزش و پرورش کاهش تمرکز است

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author