در سال تحصيلي 95-94 هيچ گونه بازنشستگي پيش از موعد در آموزش و پرورش نداريم

در سال تحصيلي 95-94 هيچ گونه بازنشستگي پيش از موعد در آموزش و پرورش نداريم

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، سيدمحمد بطحايي درخصوص شرايط بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان در سال تحصيلي 95-94 ، اظهار كرد: به استناد نامه شماره 9591/د/210 به تاريخ 30/10/94 صندوق بازنشستگي كشور و باتوجه به اتمام زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد بدون سنوات ارفاقي در تاريخ 5/6/94 اجابت درخواست همكاران ميسر نمي باشد و بخشنامه اي صادر نخواهد شد.

وي با بيان اينكه بازنشستگي پيش از موعد براي كارمندان مرد و زن بدون شرايط سني، 25 و 20 سال خدمت قابل قبول طبق قوانين و مقررات امور استخدامي است، تصريح كرد: باتوجه به قانون تمديد بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/86 مبني بر تمديد آن به مدت 5 سال از تاريخ انقضاي مهلت قانوني مزبور، اجراي اين دستورالعمل در مورد كاركناني كه درخواست بازنشستگي پيش از موعد خود را ارائه و ثبت دفتر شده باشد، حداكثر تاتاريخ 5/6/94 ابلاغ بازنشستگي صادر شده باشد، امكان پذير مي باشد.

بطحايي خاطرنشان كرد: هزينه اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان موضوع اين دستورالعمل به ميزان سنواتي كه زودتر بازنشسته مي شوند، مي بايست از محل اعتبارات سال جاري دستگاه به حساب صندوق بازنشستگي كشوري واريز و مدارك واريزي به همراه پيشنهاد برقراري حقوق بازنشستگي ارائه شود.

در سال تحصيلي 95-94 هيچ گونه بازنشستگي پيش از موعد در آموزش و پرورش نداريم

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، سيدمحمد بطحايي درخصوص شرايط بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان در سال تحصيلي 95-94 ، اظهار كرد: به استناد نامه شماره 9591/د/210 به تاريخ 30/10/94 صندوق بازنشستگي كشور و باتوجه به اتمام زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد بدون سنوات ارفاقي در تاريخ 5/6/94 اجابت درخواست همكاران ميسر نمي باشد و بخشنامه اي صادر نخواهد شد.

وي با بيان اينكه بازنشستگي پيش از موعد براي كارمندان مرد و زن بدون شرايط سني، 25 و 20 سال خدمت قابل قبول طبق قوانين و مقررات امور استخدامي است، تصريح كرد: باتوجه به قانون تمديد بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/86 مبني بر تمديد آن به مدت 5 سال از تاريخ انقضاي مهلت قانوني مزبور، اجراي اين دستورالعمل در مورد كاركناني كه درخواست بازنشستگي پيش از موعد خود را ارائه و ثبت دفتر شده باشد، حداكثر تاتاريخ 5/6/94 ابلاغ بازنشستگي صادر شده باشد، امكان پذير مي باشد.

بطحايي خاطرنشان كرد: هزينه اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان موضوع اين دستورالعمل به ميزان سنواتي كه زودتر بازنشسته مي شوند، مي بايست از محل اعتبارات سال جاري دستگاه به حساب صندوق بازنشستگي كشوري واريز و مدارك واريزي به همراه پيشنهاد برقراري حقوق بازنشستگي ارائه شود.

در سال تحصيلي 95-94 هيچ گونه بازنشستگي پيش از موعد در آموزش و پرورش نداريم

خرید بک لینک

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author