خسارت سنگین انفجار گاز به ۵۵ هزار خط تلفن ثابت/ شبکه دسترسی و اولین حوضچه مخابراتی از بین رفت

خسارت سنگین انفجار گاز به ۵۵ هزار خط تلفن ثابت/ شبکه دسترسی و اولین حوضچه مخابراتی از بین رفت
مقام مسئول در مخابرات تهران با اشاره به خسارت سنگین انفجار امروز لوله گاز در شهران به شبکه مخابراتی این منطقه گفت: شبکه دسترسی و اولین حوضچه مخابراتی از بین رفته است و ترمیم آن به زمان بسیاری نیاز دارد.

خسارت سنگین انفجار گاز به ۵۵ هزار خط تلفن ثابت/ شبکه دسترسی و اولین حوضچه مخابراتی از بین رفت

مقام مسئول در مخابرات تهران با اشاره به خسارت سنگین انفجار امروز لوله گاز در شهران به شبکه مخابراتی این منطقه گفت: شبکه دسترسی و اولین حوضچه مخابراتی از بین رفته است و ترمیم آن به زمان بسیاری نیاز دارد.
خسارت سنگین انفجار گاز به ۵۵ هزار خط تلفن ثابت/ شبکه دسترسی و اولین حوضچه مخابراتی از بین رفت

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author