ثبت 910 اثر در دبیرخانه پنجمین جشنوارۀنوجوان سالم

ثبت 910 اثر در دبیرخانه پنجمین جشنوارۀنوجوان سالم

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران، علیرضا کمرئی در آئین اختتامیۀ پنجمین جشنوارۀ نوجوان سالم ، با اشاره به این که آسیب های اجتماعی قابل ریشه کنی نیستند اما می توان از آن پیشگیری کرد، گفت: تنها راه پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی آموزش اثر بخش مهارت های زندگی است، مهارت هایی که در ارتباط با خود، جامعه و دیگران مسئولانه برخورد کند تا در موقعیت های پر خطر از خود محافظت کند.

وی با اشاره به اینکه  دانش آموزان باید بتوانند مهارت نه قاطع و محکم، تصمیم منطقی و به لحظه انطباق مورد انتظار در شرایط داشته باشند و در برابر مشکلات بهترین عکس العمل را از خود نشان دهند ، ادامه داد: دانش آموزی که مهارت را فرا می گیرد مسئولیت پذیر می شود و صحیح تر عمل می کند .

کمرئی تصريح كرد : حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناظر به سه اصل تغییر در دانش، تغییر در نگرش و تغییر در رفتار است.

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ، آموزش درست و مؤثر را آموزشی دانست که به تغییر رفتار بیانجامد و در همین راستا اضافه کرد: در حوزۀ دانش آموزان باید عطش یادگیری، ضرورت یادگیری و محیط یادگیرنده برای توسعه فردی دانش آموزان تقویت شود .

کمرئی، ساده انگاری و سطحی نگری در برخورد و تصور این که خطری ما را تهدید نمی کند و نیاز به فهم آن نداریم، از مسائل بسیار مهم برای دانش آموزان دانست و اظهار داشت: تفاوت این نوع آموزش ها با سایر آموزش ها در میزان اعتباری است که آموزش در تغییر رفتار دارد ، لذا نتیجه با سخنرانی به دست نمی آید و مستلزم تمرین مهارت برای نهادینه شدن آن است.

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، ضمن تأکید بر این امر که روش فعالیت گروهی  بازی و تئاتر شیوه ای است که از طریق آن می توان به نتایج مطلوب دست یافت خاطر نشان کرد: لذا باید برای آموزش مهارت ها از آنها به خوبی بهره گرفت .

وی اظهار امیدواری کرد: تا آموزش مهارت ها در زمینه مدیریت استرس وتفکر نقاد در دانش آموزان برای آنکه بشنوند و ارزیابی کنند و نیز مهارت تصمیم گیری برای انکه به موقع تصمیم بگیرند و به نتایج کوتاه و بلند تصمیمات توجه داشته باشند به برنامه هایی هدفمند در مدارس تبدیل شود و مهارت دانش آموزان را برای مصون ماندن از آسیب ها افزایش دهد .

ثبت 910 اثر در دبیرخانه پنجمین جشنوارۀنوجوان سالم

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران، علیرضا کمرئی در آئین اختتامیۀ پنجمین جشنوارۀ نوجوان سالم ، با اشاره به این که آسیب های اجتماعی قابل ریشه کنی نیستند اما می توان از آن پیشگیری کرد، گفت: تنها راه پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی آموزش اثر بخش مهارت های زندگی است، مهارت هایی که در ارتباط با خود، جامعه و دیگران مسئولانه برخورد کند تا در موقعیت های پر خطر از خود محافظت کند.

وی با اشاره به اینکه  دانش آموزان باید بتوانند مهارت نه قاطع و محکم، تصمیم منطقی و به لحظه انطباق مورد انتظار در شرایط داشته باشند و در برابر مشکلات بهترین عکس العمل را از خود نشان دهند ، ادامه داد: دانش آموزی که مهارت را فرا می گیرد مسئولیت پذیر می شود و صحیح تر عمل می کند .

کمرئی تصريح كرد : حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناظر به سه اصل تغییر در دانش، تغییر در نگرش و تغییر در رفتار است.

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ، آموزش درست و مؤثر را آموزشی دانست که به تغییر رفتار بیانجامد و در همین راستا اضافه کرد: در حوزۀ دانش آموزان باید عطش یادگیری، ضرورت یادگیری و محیط یادگیرنده برای توسعه فردی دانش آموزان تقویت شود .

کمرئی، ساده انگاری و سطحی نگری در برخورد و تصور این که خطری ما را تهدید نمی کند و نیاز به فهم آن نداریم، از مسائل بسیار مهم برای دانش آموزان دانست و اظهار داشت: تفاوت این نوع آموزش ها با سایر آموزش ها در میزان اعتباری است که آموزش در تغییر رفتار دارد ، لذا نتیجه با سخنرانی به دست نمی آید و مستلزم تمرین مهارت برای نهادینه شدن آن است.

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، ضمن تأکید بر این امر که روش فعالیت گروهی  بازی و تئاتر شیوه ای است که از طریق آن می توان به نتایج مطلوب دست یافت خاطر نشان کرد: لذا باید برای آموزش مهارت ها از آنها به خوبی بهره گرفت .

وی اظهار امیدواری کرد: تا آموزش مهارت ها در زمینه مدیریت استرس وتفکر نقاد در دانش آموزان برای آنکه بشنوند و ارزیابی کنند و نیز مهارت تصمیم گیری برای انکه به موقع تصمیم بگیرند و به نتایج کوتاه و بلند تصمیمات توجه داشته باشند به برنامه هایی هدفمند در مدارس تبدیل شود و مهارت دانش آموزان را برای مصون ماندن از آسیب ها افزایش دهد .

ثبت 910 اثر در دبیرخانه پنجمین جشنوارۀنوجوان سالم

فروش بک لینک

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author