توسعه پايدار ازآموزش و پرورش آغاز مي شود

توسعه پايدار ازآموزش و پرورش آغاز مي شود

به گزارش  مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش  به نقل از استان مازندران؛ سيدعلي قاسمي در آيين رونمايي از مجموعه كتب 8 جلدي پيش دبستاني استان مازندران كه با حضور مديرعامل موسسه فرهنگي برهان «انتشارات مدرسه »برگزارشد ،ارتقاي كيفيت را راهبرد اصلي آموزش وپرورش دولت يازدهم عنوان كردوگفت:توسعه و اقتصاد پايدار از آموزش و پرورش كودكان  آغاز مي شود، به همين دليل يكي از مهم ترين برنامه هاي اولويت دار آموزش و پرورش كيفيت بخشي براي توسعه پايدار است.

مديركل آموزش و پرورش مازندران، با تاكيد بر ايجاد عدالت آموزشي و فرصت برابر براي تمامي افراد  و توجه ويژه دولت تدبير و اميد به اين امر تصريح كرد: در اين راستا صد در صد كودكان در سن دوره پيش دبستاني و ابتدايي را تحت پوشش خود قرار داده ايم و تمامي دانش آموزاني كه در سال گذشته به هر دليلي از تحصيل بازماند به كلاس هاي درس برگردانده شدند.

وي درادامه آموزش و پرورش را محل تعليم و تربيت سرمايه هاي انساني دانست و تصريح كرد: دانش آموزان سرمايه هاي انساني هستند كه با رشد آنان كشور به توسعه مي رسد.

توسعه پايدار ازآموزش و پرورش آغاز مي شود

به گزارش  مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش  به نقل از استان مازندران؛ سيدعلي قاسمي در آيين رونمايي از مجموعه كتب 8 جلدي پيش دبستاني استان مازندران كه با حضور مديرعامل موسسه فرهنگي برهان «انتشارات مدرسه »برگزارشد ،ارتقاي كيفيت را راهبرد اصلي آموزش وپرورش دولت يازدهم عنوان كردوگفت:توسعه و اقتصاد پايدار از آموزش و پرورش كودكان  آغاز مي شود، به همين دليل يكي از مهم ترين برنامه هاي اولويت دار آموزش و پرورش كيفيت بخشي براي توسعه پايدار است.

مديركل آموزش و پرورش مازندران، با تاكيد بر ايجاد عدالت آموزشي و فرصت برابر براي تمامي افراد  و توجه ويژه دولت تدبير و اميد به اين امر تصريح كرد: در اين راستا صد در صد كودكان در سن دوره پيش دبستاني و ابتدايي را تحت پوشش خود قرار داده ايم و تمامي دانش آموزاني كه در سال گذشته به هر دليلي از تحصيل بازماند به كلاس هاي درس برگردانده شدند.

وي درادامه آموزش و پرورش را محل تعليم و تربيت سرمايه هاي انساني دانست و تصريح كرد: دانش آموزان سرمايه هاي انساني هستند كه با رشد آنان كشور به توسعه مي رسد.

توسعه پايدار ازآموزش و پرورش آغاز مي شود

ورزش و زندگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author