تغییر سه وزیر کابینه نتیجه ارزیابی‌های مستمر عملکرد است

تغییر سه وزیر کابینه نتیجه ارزیابی‌های مستمر عملکرد است
معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس گفت: دولت مثل هر نهاد دیگری در حال ارزیابی مستمر مدیران خود است و نتیجه این ارزیابی‌ها ممکن است ضرورت تقویت حوزه‌هایی را اجتناب ناپذیر کند.

تغییر سه وزیر کابینه نتیجه ارزیابی‌های مستمر عملکرد است

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس گفت: دولت مثل هر نهاد دیگری در حال ارزیابی مستمر مدیران خود است و نتیجه این ارزیابی‌ها ممکن است ضرورت تقویت حوزه‌هایی را اجتناب ناپذیر کند.
تغییر سه وزیر کابینه نتیجه ارزیابی‌های مستمر عملکرد است

عکس های جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author