تعيين تاريخ و زمان انجام مصاحبه اختصاصي معرفي شدگان رشته هاي مورد نياز آموزش و پرورش سال1395

تعيين تاريخ و زمان انجام مصاحبه اختصاصي معرفي شدگان رشته هاي مورد نياز آموزش و پرورش سال1395

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، اسفنديارچهاربند بااشاره به تقويم زمان بندي آزمون سراسري سال 1395  ،گفت:  بررسي صلاحيت هاي عمومي و مصاحبه اختصاصي معرفي شدگان دو برابر ظرفيت رشته هاي مورد نيا ز آموزش و پرورش ازدهم  تا نوزدهم شهريورماه در پرديس هاي استاني دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي انجام مي شود .

وي افزود: معرفي شدگان به منظور اطلاع دقيق از تاريخ ،زمان ، مكان و گروه بندي انجام مصاحبه به تارنماي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به نشاني www.srttu.edu  و تارنماي پرديس هاي استاني دانشگاه فرهنگيان (مراكز مجري مصاحبه ) مراجعه كنند.

 چهاربند تصريح كرد: همچنين براساس جدول تعرفه هاي آزمون سراسري، موضوع مصوبه هئيت محترم وزيران در جلسه مورخ 20/8/1394 به شماره ابلاغي 111361/ت 52400هـ مورخ 25/8/1394 ، هريك از داوطلبان معرفي شده  براي هزينه مصاحبه وبررسي صلاحيت هاي عمومي، بايد مبلغ دويست و سي هزارریال به شماره حساب درآمدهاي  اختصاصی  اداره كل آموزش وپرورش استان كه اعلام خواهد شد ، واریز كرده و اصل فیش واریزی را به مركز مجری مصاحبه تحویل دهند. 

رئيس مركزبرنامه ريزي منابع انساني وفناوري اطلاعات با اشاره به اهميت موضوع و انجام بهينه مراحل مصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي معرفي شدگان ، از اداره كل آموزش و پرورش خواست: همانند سنوات گذشته تمهيدات لازم را جهت برگزاري مطلوب مراحل مصاحبه درنظربگيرند.

وي خاطرنشان كرد: نتایج مصاحبه اختصاصی حداكثر تا آخروقت اداري روز شنبه مورخ 20/06/1395خواهد بود.

جدول مراكز مجري مصاحبه رااز ببينيد.

تقويم زمان بندي شركت در مراحل مصاحبه را از ببينيد.

تعيين تاريخ و زمان انجام مصاحبه اختصاصي معرفي شدگان رشته هاي مورد نياز آموزش و پرورش سال1395

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، اسفنديارچهاربند بااشاره به تقويم زمان بندي آزمون سراسري سال 1395  ،گفت:  بررسي صلاحيت هاي عمومي و مصاحبه اختصاصي معرفي شدگان دو برابر ظرفيت رشته هاي مورد نيا ز آموزش و پرورش ازدهم  تا نوزدهم شهريورماه در پرديس هاي استاني دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي انجام مي شود .

وي افزود: معرفي شدگان به منظور اطلاع دقيق از تاريخ ،زمان ، مكان و گروه بندي انجام مصاحبه به تارنماي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به نشاني www.srttu.edu  و تارنماي پرديس هاي استاني دانشگاه فرهنگيان (مراكز مجري مصاحبه ) مراجعه كنند.

 چهاربند تصريح كرد: همچنين براساس جدول تعرفه هاي آزمون سراسري، موضوع مصوبه هئيت محترم وزيران در جلسه مورخ 20/8/1394 به شماره ابلاغي 111361/ت 52400هـ مورخ 25/8/1394 ، هريك از داوطلبان معرفي شده  براي هزينه مصاحبه وبررسي صلاحيت هاي عمومي، بايد مبلغ دويست و سي هزارریال به شماره حساب درآمدهاي  اختصاصی  اداره كل آموزش وپرورش استان كه اعلام خواهد شد ، واریز كرده و اصل فیش واریزی را به مركز مجری مصاحبه تحویل دهند. 

رئيس مركزبرنامه ريزي منابع انساني وفناوري اطلاعات با اشاره به اهميت موضوع و انجام بهينه مراحل مصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي معرفي شدگان ، از اداره كل آموزش و پرورش خواست: همانند سنوات گذشته تمهيدات لازم را جهت برگزاري مطلوب مراحل مصاحبه درنظربگيرند.

وي خاطرنشان كرد: نتایج مصاحبه اختصاصی حداكثر تا آخروقت اداري روز شنبه مورخ 20/06/1395خواهد بود.

جدول مراكز مجري مصاحبه رااز ببينيد.

تقويم زمان بندي شركت در مراحل مصاحبه را از ببينيد.

تعيين تاريخ و زمان انجام مصاحبه اختصاصي معرفي شدگان رشته هاي مورد نياز آموزش و پرورش سال1395

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author