تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور
راه پیشرفت و مقابله با نفوذ، اقتدار و جهاد کبیر است؛ اوج‌گیری خشونت و اعتصاب در فرانسه؛ کاندیدای خطرناک در راه کاخ سفید؛ دسترسی به قلیان تنها با یک پیامک؛ عمیق شدن بحران در شستا و جای مظلومی باشم خودم می‌روم؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور

راه پیشرفت و مقابله با نفوذ، اقتدار و جهاد کبیر است؛ اوج‌گیری خشونت و اعتصاب در فرانسه؛ کاندیدای خطرناک در راه کاخ سفید؛ دسترسی به قلیان تنها با یک پیامک؛ عمیق شدن بحران در شستا و جای مظلومی باشم خودم می‌روم؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.
تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author