تدبير در امور مي تواند بسياري از مشكلات را حل كند

تدبير در امور مي تواند بسياري از مشكلات را حل كند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز علي اصغر فاني در  گزارش عملكرد سازمان‌آموزش وپرورش استثنايي در طول سه سال فعاليت در دولت تدبير و اميد و تبيين برنامه هاي پيش رو در يك سال آينده كه با حضور مدير كل دفتر وزارتي و مديران سازمان‌آموزش وپرورش استثنايي كه در ساختمان مركزي سازمان آموزش وپرورش استثنايي برگزار شد، با بيان اينكه كار در آموزش و پرورش استثنايي داراي اجر معنوي است ، اظهار كرد: اقدامات خوبي در اين دو سال و نيم در آموزش وپرورش انجام شده و بايد تلاش كنيم تا در يك سال و نيم باقي مانده ، اولويت هاي اجرايي را به پايان برسانيم.

وي با تأكيد بر ارائه گزارش  عملكرد بر حسب و اقعيات و به دور از آمارسازي ، تصريح كرد: در گزارش نويسي بايد ابتدا تحليلي از آنچه در سا ل92 تحول شده ،‌ارائه كرد، سپس با احصاي چالش ها به تبيين برنامه هاي اجرايي مبتني بر اسناد بالادستي و سياست هاي راهبردي آموزش وپرورش و دولت بپردازيم تا اين گزارش بتواندبراي مردم و مخاطبان ملموس باشد.

عضو كابينه تدبير واميد با بيان اينكه گزارش عملكرد بايد به صورت مقايسه اي در ارائه آمار در ابتدا و انتهاي دوره فعاليت دولت تنظيم شود، خاطرنشان كرد: ا ولويت آموزش وپرورش در مدت زمان باقي مانده اين دولت، ادامه و به اتمام رساندن طرح ها و برنامه هاي جاري است و مديران بخش هاي مختلف آموزش وپرورش بايد به اين مهم توجه ويژه كنند.

فاني با اشاره به اعتبار قريب به يكصد هزار ميليارد توماني دولت به آموزش وپرورش در طول چهار سال فعاليت، خاطرنشان كرد: موظف هستيم در بخش پاياني گزارش ها، براي آينده كاري آموزش وپرورش در بخش هاي مختلف و پيشبرد برنامه ها، پيشنهاداتي را ارائه كنيم تا راهنماي عمل مديران باشد

تدبير در امور مي تواند بسياري از مشكلات را حل كند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز علي اصغر فاني در  گزارش عملكرد سازمان‌آموزش وپرورش استثنايي در طول سه سال فعاليت در دولت تدبير و اميد و تبيين برنامه هاي پيش رو در يك سال آينده كه با حضور مدير كل دفتر وزارتي و مديران سازمان‌آموزش وپرورش استثنايي كه در ساختمان مركزي سازمان آموزش وپرورش استثنايي برگزار شد، با بيان اينكه كار در آموزش و پرورش استثنايي داراي اجر معنوي است ، اظهار كرد: اقدامات خوبي در اين دو سال و نيم در آموزش وپرورش انجام شده و بايد تلاش كنيم تا در يك سال و نيم باقي مانده ، اولويت هاي اجرايي را به پايان برسانيم.

وي با تأكيد بر ارائه گزارش  عملكرد بر حسب و اقعيات و به دور از آمارسازي ، تصريح كرد: در گزارش نويسي بايد ابتدا تحليلي از آنچه در سا ل92 تحول شده ،‌ارائه كرد، سپس با احصاي چالش ها به تبيين برنامه هاي اجرايي مبتني بر اسناد بالادستي و سياست هاي راهبردي آموزش وپرورش و دولت بپردازيم تا اين گزارش بتواندبراي مردم و مخاطبان ملموس باشد.

عضو كابينه تدبير واميد با بيان اينكه گزارش عملكرد بايد به صورت مقايسه اي در ارائه آمار در ابتدا و انتهاي دوره فعاليت دولت تنظيم شود، خاطرنشان كرد: ا ولويت آموزش وپرورش در مدت زمان باقي مانده اين دولت، ادامه و به اتمام رساندن طرح ها و برنامه هاي جاري است و مديران بخش هاي مختلف آموزش وپرورش بايد به اين مهم توجه ويژه كنند.

فاني با اشاره به اعتبار قريب به يكصد هزار ميليارد توماني دولت به آموزش وپرورش در طول چهار سال فعاليت، خاطرنشان كرد: موظف هستيم در بخش پاياني گزارش ها، براي آينده كاري آموزش وپرورش در بخش هاي مختلف و پيشبرد برنامه ها، پيشنهاداتي را ارائه كنيم تا راهنماي عمل مديران باشد

تدبير در امور مي تواند بسياري از مشكلات را حل كند

دانلود آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author