تخصيص0 27 ميليون ريال براي تجهيز كتاب خانه مدارس استعدادهاي درخشان

تخصيص0 27 ميليون ريال براي تجهيز كتاب خانه مدارس استعدادهاي درخشان

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از  استان سمنان،  محمد رضا جهان  اظهار كرد:  برای تجهیز کتابخانه های مدارس استعدادهای درخشان استان بیش از 3 هزار جلد کتاب تهیه و در اختیار مدارس جهت تجهیز کتابخانه به کتاب و منابع کمک آموزشی المپیادهای علمی با مساعدت و همکاری یکی از موسسات خیریه علمی قرارگرفت.

وي افزود ؛ برای تجهیز این کتابخانه ها به منظور آمادگی دانش آموزان در رقابتهای المپیاد علمی 270 میلیون ریال اعتبار تخصیص یافته است

تخصيص0 27 ميليون ريال براي تجهيز كتاب خانه مدارس استعدادهاي درخشان

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از  استان سمنان،  محمد رضا جهان  اظهار كرد:  برای تجهیز کتابخانه های مدارس استعدادهای درخشان استان بیش از 3 هزار جلد کتاب تهیه و در اختیار مدارس جهت تجهیز کتابخانه به کتاب و منابع کمک آموزشی المپیادهای علمی با مساعدت و همکاری یکی از موسسات خیریه علمی قرارگرفت.

وي افزود ؛ برای تجهیز این کتابخانه ها به منظور آمادگی دانش آموزان در رقابتهای المپیاد علمی 270 میلیون ریال اعتبار تخصیص یافته است

تخصيص0 27 ميليون ريال براي تجهيز كتاب خانه مدارس استعدادهاي درخشان

صبحانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author