تحول ريشه دار در آموزش و پرورش از سطح مدرسه آغاز مي شود

تحول ريشه دار در آموزش و پرورش از سطح مدرسه آغاز مي شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان بوشهر ، مهرزاد حميدي در نشست شوراي معاونان اداره كل استان اظهاركرد: تحول ريشه دار در آموزش و پرورش از سطح مدرسه آغاز مي شود و با جذب مربيان متخصص مي توان مدرسه ها را به كانونهاي مختلف آموزشي، فرهنگي و ورزشي تبديل كرد.

معاون تربيت بدني و سلامت وزیر آموزش و پرورش  تصريح كرد: برنامه محوري، فراگير كردن فعاليت ها، افزايش مشاركت و كيفيت بخشي از مهمترين سياست هاي وزارت آموزش و پرورش در بخش تربيت بدني و سلامت است.

حميدي خاطرنشان كرد: در نظام تعليم و تربيت به تربيت بدني به عنوان مقوله ويژه تربيتي نگاه مي شود و در واقع تربيت بدني همان مسئوليتي كه ساير بخش هاي آموزش و پرورش دارند را برعهده دارد.

وي با تاكيد بر ارتقاي سواد حركتي در دانش آموزان ادامه داد: در كشور ايران به دليل فناوري هاي نوين، آپارتمان نشيني وزندگي ماشيني مردم به انسانهاي ساكن و كم تحرك تبديل شده اند.

تحول ريشه دار در آموزش و پرورش از سطح مدرسه آغاز مي شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان بوشهر ، مهرزاد حميدي در نشست شوراي معاونان اداره كل استان اظهاركرد: تحول ريشه دار در آموزش و پرورش از سطح مدرسه آغاز مي شود و با جذب مربيان متخصص مي توان مدرسه ها را به كانونهاي مختلف آموزشي، فرهنگي و ورزشي تبديل كرد.

معاون تربيت بدني و سلامت وزیر آموزش و پرورش  تصريح كرد: برنامه محوري، فراگير كردن فعاليت ها، افزايش مشاركت و كيفيت بخشي از مهمترين سياست هاي وزارت آموزش و پرورش در بخش تربيت بدني و سلامت است.

حميدي خاطرنشان كرد: در نظام تعليم و تربيت به تربيت بدني به عنوان مقوله ويژه تربيتي نگاه مي شود و در واقع تربيت بدني همان مسئوليتي كه ساير بخش هاي آموزش و پرورش دارند را برعهده دارد.

وي با تاكيد بر ارتقاي سواد حركتي در دانش آموزان ادامه داد: در كشور ايران به دليل فناوري هاي نوين، آپارتمان نشيني وزندگي ماشيني مردم به انسانهاي ساكن و كم تحرك تبديل شده اند.

تحول ريشه دار در آموزش و پرورش از سطح مدرسه آغاز مي شود

آپدیت نود 32 هفتگی

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author