تجهیز 105 مدرسه برای اسکان تابستانی میهمانان فرهنگی استان

تجهیز 105 مدرسه برای اسکان تابستانی میهمانان فرهنگی استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری ،”بهروز امیدی ” از آمادگی استان برای پذیرش میهمانان تابستانی خبر داد واظهار داشت : استان چهارمحال وبختیاری با تجهیز بیش از 19 پایگاه وحدود 105 مدرسه و806 کلاس درس آماده پذیرش مسافران تابستانی  است.

مدیر کل آموزش وپرورش چهار محال وبختیاری تصریح کرد: 33مرکز رفاهی فرهنگیان در شهرکرد ، مناطق وشهرستان های سراسر استان میزبان مسافران فرهنگی وغیر فرهنگی تابستانی استان می باشند

امیدی افزود: تابستان سال گذشته 18هزارو222خانوار فرهنگی وغیر فرهنگی در مدارس استان اسکان یافتند.

تجهیز 105 مدرسه برای اسکان تابستانی میهمانان فرهنگی استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری ،”بهروز امیدی ” از آمادگی استان برای پذیرش میهمانان تابستانی خبر داد واظهار داشت : استان چهارمحال وبختیاری با تجهیز بیش از 19 پایگاه وحدود 105 مدرسه و806 کلاس درس آماده پذیرش مسافران تابستانی  است.

مدیر کل آموزش وپرورش چهار محال وبختیاری تصریح کرد: 33مرکز رفاهی فرهنگیان در شهرکرد ، مناطق وشهرستان های سراسر استان میزبان مسافران فرهنگی وغیر فرهنگی تابستانی استان می باشند

امیدی افزود: تابستان سال گذشته 18هزارو222خانوار فرهنگی وغیر فرهنگی در مدارس استان اسکان یافتند.

تجهیز 105 مدرسه برای اسکان تابستانی میهمانان فرهنگی استان

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author