تجليل ازمؤلفان و پدیدآورندگان مواد و رسانه‌های آموزشی

تجليل ازمؤلفان و پدیدآورندگان مواد و رسانه‌های آموزشی

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهرامروز با حضور علي اصغرفاني وزيرآموزش وپرورش وحجت الاسلام محمديان رئيس سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي یازدهمین همایش تجلیل از مولفان و پدید آورندگان مواد آموزشی در ساختمان سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي برگزار شد.

گفتني است؛ دريازدهمين همايش تجلیل از مولفان و پدیدآورندگان مواد آموزشی  ۹۰۰ مولف با ۱۱۳ عنوان کتاب درسی، ۶۵ کتاب راهنمای معلم، ۳۳ همراه هنرجو، ۵ نرم افزار، ۴۶ فیلم آموزشی و ۳ نرم افزار شركت كرده اند

تجليل ازمؤلفان و پدیدآورندگان مواد و رسانه‌های آموزشی

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهرامروز با حضور علي اصغرفاني وزيرآموزش وپرورش وحجت الاسلام محمديان رئيس سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي یازدهمین همایش تجلیل از مولفان و پدید آورندگان مواد آموزشی در ساختمان سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي برگزار شد.

گفتني است؛ دريازدهمين همايش تجلیل از مولفان و پدیدآورندگان مواد آموزشی  ۹۰۰ مولف با ۱۱۳ عنوان کتاب درسی، ۶۵ کتاب راهنمای معلم، ۳۳ همراه هنرجو، ۵ نرم افزار، ۴۶ فیلم آموزشی و ۳ نرم افزار شركت كرده اند

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

تجليل ازمؤلفان و پدیدآورندگان مواد و رسانه‌های آموزشی

خبرگزاری ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author